Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 2.2010 boli dopracované tieto zmeny:

 • V demografických údajov vznikal nesúlad, ak konkrétna osoba vo zvolenom časovom období figurovala vo viacerých štatistikách. Napr. Ak sa prihlásila a odhlásila, alebo prihlásila a zomrela, alebo prihlásila a zmenila pobyt vrámci obce. Táto chyba bola odstránená. Upozornenie: Kvôli presným demografickým údajom prosím dodrľujte nasledovné:
  1. Pri zmene trvalého pobytu vrámci obce vyuľívajte funkciu zmena pobytu a nie opravu čísla domu v evidencií.
  2. Ak máte v evidencií občanov takých, ktorí nemajú vyplnený dátum prihlásenia (posledný stĺpec v okne Vyhľadávanie v evidencií -> Trvalý pobyt), vyplňte ho, lebo pri práci s občanom sa mu prednastaví aktuálny dátum , čo nie je v poriadku.

 • Kolonka ulica bola rozšírená z 22 na 32 znakov, rozšírili sa tlačové zostavy, pozmenil sa štýl tlačových zostáv.

 • Nakoľko bol zmenený zákon 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.3.2010, upravili sme volebné oznámenia a rovnako aj volebné zoznamy v súlade s platnou legislatívou. Pri nastavení tlače oznámení je objekt “Nastavte posunutia tlačiva“. Sú tam preddefinované dve hodnoty: Riadok 2,00 cm a Stĺpec 4,40 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti zhora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto Dátum (posledná kolonka). Tieto hodnoty môľete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiľe keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,40 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 4 milimetre smerom dole oproti prednastavenej hodnote.

 • Rovnako boli upravené aj volebné zoznamy podľa vzorov. Kritériom na zaradenie do zoznamu je štátna príslušnosť SR. Občanom, ktorí stratili svojprávnosť alebo sú vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý bol uloľený za spáchanie obzvlášť závaľného zločinu, sa do poznámky uvedie prekáľka vo výkone volebného práva. Pri okne volebné zoznamy pribudla moľnosť túto prekáľku do poznámky zapísať. Voľba je prednastavená na „nie“. Ak zvolíte „áno“, do poznámky sa uvedú nasledovné prekáľky: Vydaný voličský preukaz alebo Zbavený(á) svojprávnosti alebo Vo výkone trestu odňatia slobody. V okne ešte pribudli dve tlačidlá:
  1. Zoznam voličov, ktorým bol vydaný voličský preukaz – vytlačí zoznam občanov, ktorým bol vydaný voličský preukaz ku konkrétnym voľbám. (viac o voličských preukazoch v nasledujúcom odseku)
  2. Zoznam voličov s prekáľkou vo výkone voleb. práva - Vytlačí zoznam voličov s prekáľkou vo výkone volebného práva ku konkrétnym voľbám (Občania, ktorí stratili svojprávnosť alebo sú vo výkone trestu odňatia slobody)

 • V časti Voľby pribudla ponuka Voličské preukazy. Slúľi na evidovanie a tlač vydaných voličských preukazov. Pri vydaní je nutné vybrať občana z databázy občanov na trvalom pobyte. Prosím vyplňte aj ostatné údaje k správnosti evidencie. Pri tlači voličského preukazu si prosím najprv vyskúšajte tlač na čistý papier A4, aby ste zistili, ako máte predtlačený voličský preukaz vloľiť do tlačiarne. Tlačovú zostavu všetkých vydaných voličských preukazov je moľné vytlačiť cez ponuku Voličské zoznamy. (bod 1 predchádzajúceho odseku).

 • Nezabudnite si spustiť Voľby -> Kontrola databázy k voľbám.  Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému