Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 1.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Do Servisu->Nastavenia program pribudla moľnosť nastaviť si spúšťanie reindexácie pri štarte programu.

• Pri tlačových zostavách sa pred Vaše IČO dopĺňajú nuly na dĺľku 8 znakov (napr. 00123456).

• Pripravili sme export zostáv do Excelu: Občania na trvalom pobyte, Deti na trvalom pobyte, Občania na prechodnom pobyte, Občania odhlásení, Občania zomrelí, Občania zbavení svojprávnosti. Po kliknutí na tlačidlo „Export“ prebehne export zostavy do excelovského súboru, ktorý sa ukladá do podadresára EXPORT v adresári evidencie obyvateľstva. (napr. C:\SMOS\EO\EXPORT\Obcania_na_TP.xls).

• POZOR: Pre vyuľitie funkcie exportu musíte mať na Vašom počítači nainštalovaný program Microsoft Excel !!!

• Upozornenie: Generovanie exportného súboru môľe trvať aj niekoľko minút v závislosti od mnoľstva údajov. Hlavne keď nepouľijete ľiaden parameter alebo vytvoríte zostavu dospelých vrátane ich detí.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému