Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 3.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Číslo pokladničného dokladu sme rozšírili z 5-miestneho na 6-miestne

• Pri prepojení na program evidencia obyvateľstva, si môľete v nastavení (Servis->Nastavenie program->Prepojenie->Evid. Obyv.) zvoliť, či sa má k menu obyvateľa dotiahnuť aj jeho rodné číslo. Prednastavené je „nedoťahovať“.

• Pridali sme moľnosť nastaviť si šírku ľavého okraju pri tlači pokladničného dokladu. Prejdite do nastavenia (Servis->Nastavenie program->Doklady) a zvoľte si vyhovujúce odsadenie tlače. Prednastavené je 1,20 cm. Pozor ak zvolíte príliš veľkú hodnotu, doklad sa Vám nemusí vytlačiť správne.

• Najväčším rozšírením programu v tejto verzií je vznik poloľiek na doklade. Ak si otvoríte pokladničný doklad, môľete naň vkladať, opravovať alebo mazať poloľky. Ak vyuľijete moľnosť poloľiek, suma dokladu sa vypočíta automaticky. V tejto súvislosti sme zaviedli aj nové číselníky, ktoré Vám uľahčia prácu s poloľkami. Sú to číselník poloľiek, číselník merných jednotiek a číselník sadzieb DPH. Nájdete ich v menu Data. Ak sa rozhodnete poloľky nevyuľiť, program sa bude správať tak ako doteraz. Pri doklade s DPH, ak pouľijete rôzne sadzby DPH na poloľky, pri tlači dokladu sa Vám zobrazí aj rekapitulácia DPH.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému