Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 1.2012 boli dopracované tieto zmeny:

• Upravili sme tlačivo “Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ do NRSR. Pri nastavení tlače sa Vám zachovali hodnoty z volieb do NRSR z roku 2010. Preddefinované boli hodnoty: riadok 2,00 cm a stĺpec 4,40 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti zhora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto Dátum (posledná kolonka). Tieto hodnoty môľete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiľe keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,40 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 4 milimetre smerom dole oproti prednastavenej hodnote.

• Dôleľitá informácia! Nakoľko bol zmenený zákon 333/2004 Z. z. §26 odsek 2, niektoré obce musia zaslať oznámenie aj v jazyku národnostnej menšiny. Pre tieto obce pripravíme verziu 1a.2012.

• Nezabudnite si spustiť Voľby -> Kontrola databázy k voľbám/referendu.

• Pribudla moľnosť tlače pečiatky a podpisu na oznámenie. Ako na to:
1. Najprv je nutné si vytvoriť bitmapový obrázok pečiatky a podpisu. Opečiatkujte si biely papier aj s podpisom pri pečiatke. Tento papier je nutné potom zoskenovať do digitálnej podoby a vytvoriť a orezať bitmapový súbor s názvom peciatka.bmp. Pomer šírky ku výške by mal byť pribliľne 3/2. (napr. šírka 600 pixelov, výška 400 pixelov).

2. Tento súbor nahrajte do adresára evidencie obyvateľstva. (štandartne C:\SMOS\EO)

3. Spustite Servis->Nastavenie programu. Na otázku tlačiť pečiatku a podpis zo súboru odpovedzte „áno“. Program následne skontroluje existenciu súboru. Kliknite na Zápis.

4. Pri tlači oznámenia sa Vám vytlačí obsah súboru peciatka.bmp na uvedené miesto pre pečiatku a podpis. Je treba si uvedomiť, ľe ak nemáte farebnú tlačiareň, pečiatka sa vytlačí čiernou farbou.

• Kolonka Priezvisko a rodné priezvisko bola navýšená z 20 na 32 znakov pre všetky evidované osoby.

• Pribudol aj nový spôsob archivácie a obnovy údajov. Od teraz si môľete údaje archivovať buď do adresára programu alebo na vybrané zariadenie (disketa, USB kľúč, iný adresár na disku, iný disk, atď.) Kliknite na tlačidlo „Vybrať“ a vyhľadajte si umiestnenie pre súbor eodata.rar.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému