Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 1.2012 boli dopracované tieto zmeny:

• Zmenili sme spôsob archivácie a obnovy údajov. Od teraz si môľete údaje archivovať buď do adresára programu alebo na vybrané zariadenie (disketa, USB kľúč, iný adresár na disku, iný disk, atď.) Kliknite na tlačidlo „Vybrať“ a vyhľadajte si umiestnenie pre súbor pokldata.rar.

• Pribudla moľnosť exportu / importu pokladničných dokladov cez menu SERVIS. Táto funkcia Vám umoľňuje exportovanie dokladov do súborov POKLEXP.DBF a POLEXP.DBF podľa zvolených kritérií. Následne si vyexportované doklady môľete importovať späť do pokladne. Táto funkcia slúľi na prenos dokladov medzi viacerými inštaláciami programu a preto sa odporúča len skúsenejším uľívateľom.

• Pripravili sme nový číselník obcí a PSČ, ktorý vyuľívate v adresári.

• Po prechode účtovníctva do roku 2012 je opäť prístupné rozúčtovanie dokladov (platí pre UMS a URO)

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému