Najnovšie verzie

Naši partneri

Miestne dane – daň z nehnuteľností

Podsystém slúži pre správcov dane z nehnuteľností na evidenciu daňovníkov platiacich dane z nehnuteľností, výpočet a vymáhanie vyrubenej dane a sledovanie úhrady dane daňovníkmi. Program dodržiava legislatívu zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platobné výmery sa tlačia podľa vzoru platobného výmeru, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Odberateľmi sú mestské a obecné úrady.

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
 • Pred vlastným spracovaním sa zaznamenajú konštanty pre záznam daňových priznaní podľa všeobecného záväzného nariadenia obce platného pre sledovaný rok
 • Zaznamenanie jednotkových sadzieb pozemkov, stavieb a bytov pre výpočet výslednej dane
 • Zaznamenanie daňovníkov na základe podaných daňových priznaní
 • Zaznamenanie všetkých príloh za pozemky, stavby a byty
 • Sumarizácia a rozpis vyrubenej dane na splátky na základe pravidiel, stanovených vo VZN obce
 • Tlač platobných výmerov podľa vzoru vydaného MFSR
 • Záznam uhradených platieb za vyrubený predpis
 • Možnosť tlačiť prijmové doklady alebo potvrdenky o zaplatení vyrubenej dane
 • Sledovanie neuhradených predpisov ku dňu splatnosti vyrubenej dane
 • Tlač výzvy k zaplateniu nedoplatku
 • Vyrubenie sankčného úroku pri nezaplatení dane za každý deň omeškania
 • Tlač výstupných zostáv
 • Archivácia súborov
 • Evidencia nedoplatkov z predchádzajúcich rokov
 • Tlač

Program pri zázname daňovníkov umožňuje preberanie údajov z Evidencie obyvateľstva. Zadaním rodného čísla sa z Evidencie obyvateľstva preberú základné údaje daňovníka : meno, priezvisko, titul, obec, ulica a číslo domu. Ručný vstup údajov je potrebný len u daňovníkov s iným trvalým pobytom.
Pri súčasnom používaní podsystémov Daň z nehnuteľností, Miestny poplatok za komunálny odpad a Ostatné miestne dane, má užívateľ možnosť sledovať v časti programu Daň/Poplatok :
 • Štatistický prehľad za všetky vyrubené dane a poplatky v obci
 • Sumárny prehľad o predpise a platbe daňovníka/poplatníka za všetky dane a poplatky vyrubené daňovníkovi /poplatníkovi obcou
 • Spoločný záznam platby daňovníka/poplatníka za všetky dane a poplatky, ktoré mu boli obcou vyrubené v prípade, ak daňovník/poplatník uhrádza všetky dane a poplatky naraz
 • Kontrolný opis zaznamenaných platieb za požadovaný časový interval za všetky vyrubené dane a poplatky
 • Vyradenie daňovníka/poplatníka zo všetkých podsystémov naraz
 • Prevod všetkých vyrubených daní a poplatkov z jedného daňovníka na daňovníka iného
 • Prehľad neuhradených splátok ku dňu splatnosti za všetky dane a poplatky, ktoré boli obcou v danom roku vyrubené
 • Tlač sumárnej výzvy daňovníkovi k zaplateniu neuhradenej dane a neuhradených poplatkov ku dňu splatnosti
 • Tlač podkladov k výkazu daňových nedoplatkov za požadovaného daňovníka/poplatníka za všetky vyrubené dane a poplatky za bežný rok, za nedoplatky z predchádzajúcich období a za vyrubené sankcie
 • Sumárny prehľad o predpise a platbe daňovníka/poplatníka za všetky dane a poplatky vyrubené daňovníkovi /poplatníkovi obcou


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Miestne dane – daň z nehnuteľností Miestne dane – daň z nehnuteľností Miestne dane – daň z nehnuteľností
Miestne dane – daň z nehnuteľností Miestne dane – daň z nehnuteľností Miestne dane – daň z nehnuteľností

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky