Najnovšie verzie

Naši partneri

Miestne poplatky za komunálny odpad

Podsystém slúži na evidenciu poplatníkov platiacich miestny poplatok za komunálny odpad, výpočet predpisu a sledovanie úhrad za vyrubený predpis poplatníkmi. Program dodržiava legislatívu zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platobné výmery sa tlačia podľa vzoru platobného výmeru, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Odberateľmi sú mestské a obecné úrady.

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
 • Pred vlastným spracovaním sa zaznamenajú všetky sadzby poplatkov, ktoré samospráva vyrubuje podľa všeobecného záväzného nariadenia obce platného pre sledovaný rok
 • Záznam poplatníkov
 • Vyrubenie predpisu podľa ročnej sadzby a počtu osôb v domácnosti (FO)
 • Vyrubenie predpisu podľa ročnej sadzby, koeficientu a počtu osôb v organizácii(PO)
 • Pri prepojení podsystému s Evidenciou obyvateľstva sa údaje o poplatníkoch (FO) automaticky preberajú do vety poplatníka
 • Záznam poplatníka a preberanie údajov z EO je možný podľa rodného čísla, priezviska alebo podľa adresy poplatníka
 • Sumarizácia a rozpis vyrubeného predpisu na splátky na základe pravidiel, stanovených vo VZN obce
 • Užívateľ zaznamená počet splátok, na ktoré požaduje vyrubený predpis rozpísať
 • Užívateľ zaznamenaná hodnotu predpisu, od ktorého sa bude vyrubený predpis rozpisovať na splátky, predpis menší ako zaznamenaná hodnota sa na splátky nerozpíše
 • Tlač platobných výmerov podľa vzoru vydaného MFSR
 • Záznam úhrady za vyrubený predpis
 • Možnosť tlačiť prijmové doklady alebo potvrdenky o zaplatení vyrubeného predpisu
 • Sledovanie neuhradených predpisov ku dňu splatnosti, v prípade rozpisu predpisu na splátky sledovanie neuhradených splátok ku dňom splatnosti pre jednotlivé splátky
 • Tlač výzvy k zaplateniu nedoplatku po uplynutí dňa splatnosti
 • Vyrubenie sankčného úroku pri nezaplatení predpisu za každý deň omeškania
 • Tlač výstupných zostáv
 • Prehľady o predpise a platbe za poplatníka alebo celý súbor poplatníkov
 • Kontrolný opis zaznamenaných platieb za požadovaný časový interval
 • Tlač neuhradených splátok
 • Evidencia nedoplatkov z predchádzajúcich rokov
 • Archivácia a obnova súborov

Pri súčasnom používaní podsystémov Daň z nehnuteľností, Miestny poplatok za komunálny odpad a Ostatné miestne dane, má užívateľ možnosť sledovať v časti programu Poplatok/Daň :
 • Štatistický prehľad za všetky vyrubené dane a poplatky v obci
 • Spoločný záznam platby daňovníka/poplatníka za všetky dane a poplatky, ktoré mu boli obcou vyrubené v prípade, ak daňovník/poplatník uhrádza všetky dane a poplatky naraz
 • Kontrolný opis zaznamenaných platieb za požadovaný časový interval za všetky vyrubené dane a poplatky
 • sumárny prehľad o predpise a platbe daňovníka/poplatníka za všetky dane a poplatky vyrubené daňovníkovi /poplatníkovi obcou


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Miestne poplatky za komunálny odpad Miestne poplatky za komunálny odpad Miestne poplatky za komunálny odpad
Miestne poplatky za komunálny odpad Miestne poplatky za komunálny odpad Miestne poplatky za komunálny odpad

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky