Najnovšie verzie

Naši partneri

Vodné a stočné

Podsystém umožňuje sledovanie skutočnej spotreby vody odberateľmi v rámci bytového fondu a skutočnej spotreby vody odberateľmi pre verejné budovy. Obdobne umožňuje sledovanie i stočného u jednotlivých odberateľov. Užívateľ si na začiatku spracovania zadá spôsob sledovania vodného a stočného, podľa toho, či sa voda u odberateľov odpisuje štvrťročne alebo polročne, potom hovoríme o štvrťročnom alebo polročnom spracovaní. Podsystém je rozdelený na spracovanie pre fyzické osoby - bytový fond a spracovanie pre právnické osoby - verejné budovy.
Pri zázname jednotlivých odberateľov rozlišujeme 2 typy odberateľov:
 • 1. odberateľ s vodomerom, ktorý bude platiť vodné a stočné podľa skutočnej spotreby vody na základe štvrťročných resp. polročných odpisov vody zadaním počiatočného a konečného stavu vodomera
 • 2. odberateľ bez vodomera platí len za stočné podľa vyhlášky č.154-78

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
 • 1. Zápis do súboru odberateľov
  Záznam všetkých odberateľov vody, možnosť prepojenia s Evidenciou obyvateľstva
 • 2. štvrťročné / polročné spracovanie
  Záznam skutočnej spotreby vody u jednotlivých odberateľov zaznamenaním počiatočného a konečného stavu vodomera, na základe ktorej sa odberateľovi vyrubuje predpis v Eur
 • 3. Tlač faktúr
  Po vyrubení predpisu sa tlačia faktúry buď samostatne za každého odberateľa alebo sa faktúry tlačia za celý súbor odberateľov za príslušný štvrťrok alebo polrok.
 • 4. Tlač adries
  Pri tlači faktúr sa aicky vytvorí súbor adries, ktoré si užívateľ môže vytlačiť na obálky alebo samolepky formátu A4.
 • 5. Platby, záznam podľa rodného čísla, priezviska, súpisného čísla odberateľa.
 • 6. Kontrolný opis platieb za požadovaný časový interval
 • 7. Výzva k zaplateniu nedoplatkov ku dňu splatnosti uvedenom vo faktúre
 • 8. Kontrolný výpis po spracovaní, ktorý obsahuje údaje o všetkých odberateľoch, o vyrubenom predpise, o zaznamenaných platbách za predpis a rozdiel medzi predpisom a platbou. Triedenie výpisu podľa zadania užívateľa.
 • 9. Predpis a platba – prehľad za požadovaného odberateľa a za požadované obdobie
 • 10. Ročné spracovanie
 • 11. Výpis nedoplatkov po ročnom spracovaní
 • 12. Prevod do nového roka , program pri zistení rozdielu medzi predpisom a platbou za všetky sledované obdobia v roku, zapíše zistený rozdiel do počiatočného stavu odberateľa. Konečný stav vodomera posledného obdobia roka zapíše do počiatočného stavu prvého sledovaného obdobia nasledujúceho roka.

Podsystém umožňuje preberanie údajov z Evidencie obyvateľstva na základe rodného čísla.

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky