Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Miestne dane – daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností - Užívateľ si nastavil v pomocných údajoch rok spracovania 2010. Pre rok 2010 sa zmenili jednotkové sadzby pre výpočet dane z pozemkov, dané sadzby užívateľ aktualizoval a upravil pre rok 2010 v číselníku katastrálnych území. Daň u daňovníkov však zostala pôvodná, nezmenená.

Užívateľ daným spôsobom síce jednotkové sadzby upravil, ale nespustil prepočet už vyrubenej dane s upravenými sadzbami. Prepočet dane po úprave jednotkových sadzieb užívateľ spustí v časti programu Servis->Prepočet súborov. Každá vyrubená daň sa znovu prepočíta s aktualizovanými jednotkovými sadzbami.

Daň z nehnuteľností - Užívateľ chcel ukončiť spracovanie dane z nehnuteľností za rok 2009, tak si v pomocných údajoch nastavil rok spracovania 2010. Urobil si štatistický prehľad a v prehľade má okrem vyrubeného predpisu stále zaznamenané platby za rok 2009.

Ukončenie spracovania v roku neznamená, že užívateľ si v pomocných údajoch prepíše rok spracovania na nasledujúci a môže spracovávať rok nasledujúci. To v žiadnom prípade. Postup pre ukončenie spracovania bežného roka je nasledovný :
  • Musia byť zaznamenané všetky úhrady
  • Na konci roka spustiť prevod a prepočet, ktorý vypočíta prípadné rozdiely medzi predpisom a platbou. Pri prevode a prepočte je nevyhnutné zrušiť platby za rok 2009 a súhlasiť s výpočtom rozdielu medzi predpisom a platbou
  • V časti Servis spustiť Prechod do nového roka
  • Program vypočítaný rozdiel zapíše do počiatočného stavu daňovníka
  • Až po prechode do nového roku upraviť v pomocných údajoch rok spracovania na r.2010

Daň z nehnuteľností - Užívateľ chce tlačiť platobné výmery. Potrebuje si platobný výmer vytvoriť, upraviť a doplniť si do výmeru identifikačné údaje obce.

Tvorbu a úpravu výmeru pred vlastnou tlačou je možné uskutočniť v časti Servis->Tlačové súbory->Platobný výmer. Najskôr je potrebné platobný výmer si programom vytvoriť – Tvorba platobného výmeru, pričom si užívateľ vyberie, či chce platobný výmer tlačiť na 2 alebo 3 strany. Program cez tvorbu vytvorí výmer podľa vzoru, ktorý vydáva Ministerstvo financii na svojej internetovej stránke, pričom akákoľvek zmena vzoru je aicky zapracovávaná do programu. Po vytvorení výmeru je potrebné výmer si cez úpravu platobného výmeru doplniť identifikačnými údajmi obce, napr. názov obce, adresa obce, číslo účtu ... Pozor, údaje, ktoré sú vo výmere ohraničené hviezdičkami neprepisujte, tieto údaje sú pri vlastnej tlači výmerov nahrádzané údajmi daňovníkov. Kde si výmer cez úpravu upravíte, tvorbu výmeru už nespúšťajte, program by Vám výmer opäť vytvoril a Vaše úpravy by sa tým prepísali.

Daň z nehnuteľností - Daňovník má vyrubený predpis 2000 € splatný v 2 splátkach. Po spusteni prevodu a prepočtu však v neuhradených splátkach je výška neuhradenej splátky len 1000 €.

Program pri prevode a prepočte kontroluje dátumy splatnosti jednotlivých splátok a na základe týchto dátumov vypočíta rozdiel medzi vyrubeným predpisom a zaznamenanými platbami. Kde ešte deň splatnosti nenastal, daňovník nemá vypočítaný žiadny rozdiel.
V uvedenom prípade, užívateľ spustil prevod a prepočet 1.9.2010. Predpis bol rozpísaný na 2 splátky, splatnosť 1.splátky bola 30.6.2010 a 2.splátky 30.9.2010. Daňovník zatiaľ neuhradil žiadnu sumu.
Vo výpise Neuhradené splátky sa danému daňovníkovi zobrazí neuhradená splátka ku dňu vytvorenia výpisu s ohľadom na dátum splatnosti 2.splátky len vo výške 1000 €.
Keď si užívateľ spustí prevod a prepočet 1.10.2010 a daňovník ešte stále neuhradil žiadnu sumu, program daňovníkovi vypočíta neuhradené splátky už vo výške 2000 €.