Najnovšie verzie

Naši partneri

Software pre obce a mestá

Programové vybavenie ekonomických a informačných agend pre miestne samosprávy:

Prečítajte si krátky popis programov alebo si stiahnite aktuálne demoverzie. Jedná sa o inštalačné (exe) súbory, ktoré po stiahnutí spustite a riaďte sa inštalačným program. Môže Vám vyskočiť okno s hláškou, že "Vydavateľ sa nedá overiť" alebo podobné hlásenie. Vtedy kľudne kliknite na "Spustiť" alebo inú kladnú odpoveď. Po spustení pre bezproblémovú inštaláciu len kliknite na tlačidlo Ďalej a na záver na tlačidlo Koniec. V prípade, že by ste mali akékoľvek problémy so stiahnutím programov z internetu, alebo ich inštaláciou, zašleme vám inštalačné CD poštou.
V demoverziách je použité IČO 12345678 bez možnosti zmeny. Programy sú plne funkčné, obmedzenie spočíva väcšinou len v tom, že je možné zapísať obmedzený počet viet. Program Kataster je použiteľný po dobu 15 dní.
Ak Vás niektorý program vyzve k zadaniu mena a hesla, tak zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca

kompletný SMOS balík demo programovStiahnite si kompletný SMOS balík demo programov


Info: Tento balík obsahuje všetky programy uvedené nižšie okrem programu Kataster.
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru: 117.6 MB


SMOSDemo - Hlavné okno

Pomocou tohto programu sa spúšťajú všetky aplikácie SMOS. Stiahnite a nainštalujte si ho ako prvý.

SMOS - Hlavné oknoStiahnite si SMOSDemo - Hlavné okno


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 14.1 MB


Účtovníctvo miestnych samospráv

Program je určený pre mestské a obecné úrady. Po zaznamenaní účtovných dokladov umožní spracovať mesačnú a ročnú účtovnú uzávierku, vrátane vytvorenia účtovných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a finančných výkazov (FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-01, FIN 5-04, FIN 6-01, FIN 7-04). Súčasťou výkazníctva sú aj výstupy pre daňové úrady. Daným podsystémom možno spracovávať aj podnikateľsku činnosť obcí. Program je priamo prepojený na fakturáciu.

Viac informácií o programe  Účtovníctvo miestnych samospráv

Účtovníctvo miestnych samosprávStiahnite si demoverziu Účtovníctva miestnych samospráv


Dátum súboru: 15.02.2019
Veľkosť súboru 17.03 MB


Evidencia obyvateľstva

Program slúži na sledovanie evidencie obyvateľstva podľa zákona 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Umožňuje prihlásiť dospelých obyvateľov a detí na trvalý pobyt, prechodný pobyt, sledovať zmenu trvalého pobytu vrámci obce, odhlásených občanov, zomrelých občanov, tlačiť volebné zoznamy, oznámenia, volebné preukazy, tlačivá, rôzne prehľady, demografické údaje.

Viac informácií o programe  Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstvaStiahnite si demoverziu Evidencie obyvateľstva


Dátum súboru: 15.08.2013
Veľkosť súboru 5.02 MB


Fakturácia

Program slúži na evidovanie prijatých a odoslaných faktúr, dodávateľov, odberateľov, zmlúv a objednávok. Umožňuje tlačiť faktúru, krycí list, knihy prijatých a odoslaných faktúr, saldokontá, rôzne tlačové zostávy, objednávky, upomienky. Faktúru je možné vytvoriť s predmetmi, formou textu alebo kombinovane s využitím číselníkov predmetov, merných jednotiek, textov, bankových účtov a vlastných textov. Program je priamo prepojený na účtovníctvo.

Viac informácií o programe  Fakturácia

FakturáciaStiahnite si demoverziu Fakturácie


Dátum súboru: 15.08.2013
Veľkosť súboru 10.36 MB


Pokladňa

Program je určený na vedenie peňažnej pokladne, evidenciu príjmových a výdavkových dokladov, pre prácu s peňažným denníkom. Je možné evidovať až 9 pokladní a to buď v Eurách alebo inej nadefinovanej peňažnej mene. Aktuálny zostatok sa Vám zobrazuje priamo v hlavnom okne programu a preto máte vždy prehľad o stave peňazí. Program je priamo prepojený na účtovníctvo, evidenciu obyvateľstva, fakturáciu a daň z nehnuteľností.

Viac informácií o programe  Pokladňa

PokladňaStiahnite si demoverziu Pokladne


Dátum súboru: 15.02.2019
Veľkosť súboru 11.47 MB


Personalistika a mzdy

Program Mzdy komplexne rieši problematiku riadenia organizácie v oblasti personalistiky a miezd. Umožňuje viesť komplexnú evidenciu zamestnancov z hľadiska personálnych údajov a údajov potrebných pre výpočet a evidenciu miezd. Program je možné prispôsobovať na špecifické potreby organizácie podľa jej interných mzdových predpisov.

Viac informácií o programe  Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdyStiahnite si demoverziu Miezd


Dátum súboru: 15.08.2013
Veľkosť súboru 23.36 MB


Daň z nehnuteľností

Podsystém slúži pre správcov dane z nehnuteľností na evidenciu daňovníkov platiacich dane z nehnuteľností, výpočet a vymáhanie vyrubenej dane a sledovanie úhrady dane daňovníkmi. Program dodržiava legislatívu zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platobné výmery sa tlačia podľa vzoru platobného výmeru, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Viac informácií o programe  Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnostíStiahnite si demoverziu Dane z nehnuteľností


Info: Program Vás vyzve k zadaniu hesla, zadajte: spravca
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 6.45 MB


Miestne poplatky za komunálny odpad

Podsystém slúži na evidenciu poplatníkov platiacich miestny poplatok za komunálny odpad, výpočet predpisu a sledovanie úhrad za vyrubený predpis poplatníkmi. Program dodržiava legislatívu zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platobné výmery sa tlačia podľa vzoru platobného výmeru, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Viac informácií o programe  Miestne poplatky za komunálny odpad

Miestne poplatky za komunálny odpadStiahnite si demoverziu Miestnych poplatkov za komunálny odpad


Info: Program Vás vyzve k zadaniu hesla, zadajte: spravca
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 5.9 MB


Ostatné miestne dane

Podsystém eviduje a spracováva všetky druhy daní a poplatkov, ktoré samospráva môže podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach vyrubovať. Jedná sa o miestne dane :
  • daň za psa
  • daň za ubytovanie
  • daň na nevýherné hracie prístroje
  • daň za predajné ay
  • daň za jadrové zariadenie
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za vjazd motorového vozidla v historickej časti mesta
Okrem uvedených miestnych daní môže užívateľ využívať daný podsystém pre evidenciu cintorínskych poplatkov alebo pre evidenciu nepravidelných poplatkov napr. nákup známok alebo žetónov potrebných pre odvoz odpadu v obci, v ktorej sa poplatok za komunálny odpad nevyrubuje podľa ročnej sadzby a počtu osôb.

Viac informácií o programe  Ostatné miestne dane

Ostatné miestne daneStiahnite si demoverziu Ostatných miestnych daní


Info: Program Vás vyzve k zadaniu hesla, zadajte: spravca
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 5.82 MB


Vodné a stočné

Podsystém umožňuje sledovanie skutočnej spotreby vody odberateľmi v rámci bytového fondu a skutočnej spotreby vody odberateľmi pre verejné budovy. Obdobne umožňuje sledovanie i stočného u jednotlivých odberateľov. Užívateľ si na začiatku spracovania zadá spôsob sledovania vodného a stočného, podľa toho, či sa voda u odberateľov odpisuje štvrťročne alebo polročne, potom hovoríme o štvrťročnom alebo polročnom spracovaní. Podsystém je rozdelený na spracovanie pre fyzické osoby - bytový fond a spracovanie pre právnické osoby - verejné budovy.

Viac informácií o programe  Vodné a stočné

Vodné a stočnéStiahnite si demoverziu Vodného a stočného


Info: Program Vás vyzve k zadaniu hesla, zadajte: spravca
Dátum súboru: 27.10.2021
Veľkosť súboru 13.33 MB


Majetok

Program komplexne rieši problematiku evidencie hmotného i nehmotného majetku. Umožňuje záznam investičného majetku a drobného investičného majetku. Počíta mesačné a ročné odpisy, oprávky a zostatkovú hodnotu odpisovaného majetku. Na základe číselníka špecifikácií (ktorý si užívateľ musí naplniť) má možnosť sledovať majetok podľa zdrojov nadobudnutia. Užívateľ má ďalej k dispozícií súbory odpísaného a vyradeného majetku, ktoré si môže kedykoľvek prezrieť alebo vytlačiť na tlačiarni.

Viac informácií o programe  Majetok

MajetokStiahnite si demoverziu Majetku


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 13.15 MB


Skladové hospodárstvo

Program skladové hospodárstvo je určený pre sledovanie pohybov a stavov tovarov na sklade. Je možné evidovať až 9 rôznych skladov podľa typu ocenenia (FIFO – "prvý dnu – prvý von" , Vážený aritmetický priemer (VAP) alebo Naposledy stanovená cena ). K preddefinovaným typom pohybov (Nákup/Predaj, Prevod, Prebytok/Manko, Príjem/Výdaj z vlastnej výroby, Počiatočný stav, Škody ) je možné si doplňiť vlastné typy. Program ponúka tlač dokladov (Príjemka, Výdajka, Prevodka, Faktúra ...) a tlačové zostavy (Skladová regleta, Aktuálny stav, Sumárny výkaz príjmov, výdavkov, tovarov, ...)

Viac informácií o programe  Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvoStiahnite si demoverziu Skladového hospodárstva


Dátum súboru: 13.12.2011
Veľkosť súboru 1.44 MB


Bytové hospodárstvo

Program slúži na evidenciu platieb nájomníkov bytových domov vo vlastníctve obce. Program umožňuje evidenciu platieb nájomného, platieb elektriny, plynu, vody,.. Umožňuje platbu zálohových platieb.

Viac informácií o programe  Bytové hospodárstvo

Bytové hospodárstvoStiahnite si demoverziu Bytového hospodárstva


Dátum súboru: 22.02.2012
Veľkosť súboru 9.68 MB


Kataster

Nové softwarové riešenie pre organizácie a jednotky pracujúce s pozemkami ich identifikáciu na vlastníka. Program Kataster nehnuteľností a digitálne mapy obsahuje množstvo funkcií, ktoré dokážu uspokojiť aj náročného užívateľa.

Viac informácií o programe  Kataster

KatasterStiahnite si demoverziu Katastra


Info: Po spustení súboru KatasterSetup.exe si inštalačný proces stiahne súbor setup.msi.
Dátum súboru: 21.10.2013
Veľkosť súboru 0.41 MB


Pošta

Podsystém je určený na vedenie evidencie internej spisovej agendy, došlej a odoslanej pošty, odoslaných a došlých faktúr, objednávok. Jeho súčasťou je adresár firiem. Poskytuje tlačové zostavy + spisový obal ku každej pošte aj s úložnou značkou a dobou archivácie.

Viac informácií o programe  Pošta

PoštaStiahnite si demoverziu Pošty


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 9.55 MB


Registratúra

Program slúži na evidenciu registratúrnych záznamov a spisov s využitím číselníkov.

Viac informácií o programe  Registratúra

RegistratúraStiahnite si demoverziu Registratúry


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
IČO: 12345678
Dátum súboru: 08.01.2013
Veľkosť súboru 1.22 MB