Najnovšie verzie

Naši partneri

Software pre školy a rozpočtové organizácie

Programové vybavenie ekonomických a informačných agend pre školy a rozpočtové organizácie:

Prečítajte si krátky popis programov alebo si stiahnite aktuálne demoverzie. Jedná sa o inštalačné (exe) súbory, ktoré po stiahnutí spustite a riaďte sa inštalačným program. Môže Vám vyskočiť okno s hláškou, že "Vydavateľ sa nedá overiť" alebo podobné hlásenie. Vtedy kľudne kliknite na "Spustiť" alebo inú kladnú odpoveď. Po spustení pre bezproblémovú inštaláciu len kliknite na tlačidlo Ďalej a na záver na tlačidlo Koniec. V prípade, že by ste mali akékoľvek problémy so stiahnutím programov z internetu, alebo ich inštaláciou, zašleme vám inštalačné CD poštou.
V demoverziách je použité IČO 12345678 bez možnosti zmeny. Programy sú plne funkčné, obmedzenie spočíva väcšinou len v tom, že je možné zapísať obmedzený počet viet. Program Kataster je použiteľný po dobu 15 dní.
Ak Vás niektorý program vyzve k zadaniu mena a hesla, tak zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca

kompletný SMOSRO balík demo programovStiahnite si kompletný SMOSRO balík demo programov


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru: 79.97 MB

SMOSRODemo - Hlavné okno

Pomocou tohto programu sa spúšťajú všetky aplikácie SMOSRO. Stiahnite a nainštalujte si ho ako prvý.

SMOSRO - Hlavné oknoStiahnite si SMOSRODemo - Hlavné okno


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 10.16 MB


Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Podsystém je určený pre rozpočtové organizácie zriadené obcou. Po zaznamenaní účtovných dokladov umožní spracovať mesačnú a ročnú účtovnú uzávierku, vrátane vytvorenia účtovných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a finančných výkazov (FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 7-04). Súčasťou výkazníctva sú aj výstupy pre daňové úrady. Program je priamo prepojený na fakturáciu.
Rozpočet - možnosť zaznamenať a vyhodnotiť peňažné čerpanie rozpočtu a aj rozpočtu podľa jednotlivých programov (programový rozpočet).

Viac informácií o programe  Účtovníctvo rozpočtových organizácií  (školy)

Účtovníctvo rozpočtových organizácií (školy)Stiahnite si demoverziu Účtovníctva rozpočtových organizácií


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 6.87 MB


Fakturácia

Program slúži na evidovanie prijatých a odoslaných faktúr, dodávateľov, odberateľov, zmlúv a objednávok. Umožňuje tlačiť faktúru, krycí list, knihy prijatých a odoslaných faktúr, saldokontá, rôzne tlačové zostávy, objednávky, upomienky. Faktúru je možné vytvoriť s predmetmi, formou textu alebo kombinovane s využitím číselníkov predmetov, merných jednotiek, textov, bankových účtov a vlastných textov. Program je priamo prepojený na účtovníctvo.

Viac informácií o programe  Fakturácia

FakturáciaStiahnite si demoverziu Fakturácie


Dátum súboru: 15.08.2013
Veľkosť súboru 10.36 MB


Pokladňa

Program je určený na vedenie peňažnej pokladne, evidenciu príjmových a výdavkových dokladov, pre prácu s peňažným denníkom. Je možné evidovať až 9 pokladní a to buď v Eurách alebo inej nadefinovanej peňažnej mene. Aktuálny zostatok sa Vám zobrazuje priamo v hlavnom okne programu a preto máte vždy prehľad o stave peňazí. Program je priamo prepojený na účtovníctvo.

Viac informácií o programe  Pokladňa

PokladňaStiahnite si demoverziu Pokladne


Dátum súboru: 15.08.2013
Veľkosť súboru 10.02 MB


Personalistika a mzdy

Program Mzdy komplexne rieši problematiku riadenia organizácie v oblasti personalistiky a miezd. Umožňuje viesť komplexnú evidenciu zamestnancov z hľadiska personálnych údajov a údajov potrebných pre výpočet a evidenciu miezd. Program je možné prispôsobovať na špecifické potreby organizácie podľa jej interných mzdových predpisov.

Viac informácií o programe  Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdyStiahnite si demoverziu Miezd


Dátum súboru: 16.08.2013
Veľkosť súboru 23.36 MB


Majetok

Program komplexne rieši problematiku evidencie hmotného i nehmotného majetku. Umožňuje záznam investičného majetku a drobného investičného majetku. Počíta mesačné a ročné odpisy, oprávky a zostatkovú hodnotu odpisovaného majetku. Na základe číselníka špecifikácií (ktorý si užívateľ musí naplniť) má možnosť sledovať majetok podľa zdrojov nadobudnutia. Užívateľ má ďalej k dispozícií súbory odpísaného a vyradeného majetku, ktoré si môže kedykoľvek prezrieť alebo vytlačiť na tlačiarni.

Viac informácií o programe  Majetok

MajetokStiahnite si demoverziu Majetku


Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 13.15 MB


Skladové hospodárstvo

Program skladové hospodárstvo je určený pre sledovanie pohybov a stavov tovarov na sklade. Je možné evidovať až 9 rôznych skladov podľa typu ocenenia (FIFO – "prvý dnu – prvý von" , Vážený aritmetický priemer (VAP) alebo Naposledy stanovená cena ). K preddefinovaným typom pohybov (Nákup/Predaj, Prevod, Prebytok/Manko, Príjem/Výdaj z vlastnej výroby, Počiatočný stav, Škody ) je možné si doplňiť vlastné typy. Program ponúka tlač dokladov (Príjemka, Výdajka, Prevodka, Faktúra ...) a tlačové zostavy (Skladová regleta, Aktuálny stav, Sumárny výkaz príjmov, výdavkov, tovarov, ...)

Viac informácií o programe  Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvoStiahnite si demoverziu Skladového hospodárstva


Dátum súboru: 13.12.2011
Veľkosť súboru 1.44 MB


Pošta

Podsystém je určený na vedenie evidencie internej spisovej agendy, došlej a odoslanej pošty, odoslaných a došlých faktúr, objednávok. Jeho súčasťou je adresár firiem. Poskytuje tlačové zostavy + spisový obal ku každej pošte aj s úložnou značkou a dobou archivácie.

Viac informácií o programe  Pošta

PoštaStiahnite si demoverziu Pošty


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
Dátum súboru: 29.10.2010
Veľkosť súboru 9.55 MB


Registratúra

Program slúži na evidenciu registratúrnych záznamov a spisov s využitím číselníkov.

Viac informácií o programe  Registratúra

RegistratúraStiahnite si demoverziu Registratúry


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
IČO: 12345678
Dátum súboru: 08.01.2013
Veľkosť súboru 1.22 MB