Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Miestne poplatky za komunálny odpad

Miestne poplatky za komunálny odpad - Užívateľ by potreboval jednoduchý a stručný prehľad o predpise a platbe za celú obec.

Veľmi jednoduchý a hlavne stručný je štatistický prehľad o celej obci, ktorý užívateľ nájde v časti Servis->Štatistika poplatníkov. Na 1 obrazovke a v prípade potreby vytlačiť si daný prehľad, tak na 1 hárku papiera, má užívateľ k dispozícii celkový prehľad za miestny poplatok za komunálny odpad. Prehľad obsahuje údaje o celkovom počte poplatníkov, koľko je z celkového počtu poplatníkov z vlastnej obce, koľko z cudzej obce, koľko je fyzických a koľko je právnických osôb. Ďalej prehľad obsahuje údaje o celkovom vyrubenom predpise za obec, údaje o zaznamenanej platbe za vyrubený predpis, údaje o nedoplatkoch z minulých rokov, údaje o vyrubených sankciách a údaj o rozdiele medzi predpisom a platbou za celú obec.

Miestne poplatky za komunálny odpad - V novom roku sa podľa VZN zmenil spôsob platby za vyrubený predpis s tým, že pôvodný počet splátok sa zmenil zo 4 na 3. Je potrebné previesť zmenu splátok vo vete každého poplatníka samostatne ?

Nie, v časti programu Servis->Zmena splátok, užívateľ zadá počet splátok pre nový rok a výšku predpisu pre fyzické a právnické osoby, od ktorej sa vyrubený predpis bude rozpisovať na splátky. Program preverí výšku vyrubeného predpisu u každého poplatníka a vyrubený predpis rozpíše na požadovaný počet splátok u toho poplatníka, ktorého predpis je vyšší ako užívateľom zadaná hodnota.

Miestne poplatky za komunálny odpad - Kde zaznamenám dátumy splatnosti pre jednotlivé splátky, na ktoré sa rozpíše vyrubený predpis ?

Dátumy splatnosti zaznamenáte na začiatku každého roka v časti programu Servis->Identifikačné údaje->Splatnosť. Zaznamenaná veta musí obsahovať počet splátok, na ktoré sa predpis rozpisuje a každej splátke priradíte príslušný dátum splatnosti.

Poplatnikovi boli vyrubené vieceré dane a poplatky. Poplatník prišiel na obecný úrad zaplatiť všetky jemu vyrubené predpisy. Môžem daňovníkovi / poplatníkovi zaznamenať všetky platby naraz alebo musím vojsť do každého programu /daň z nehnuteľností, Poplatok za komunálny odpad a Ostatné miestne dane/ a samostatne zaznamenať jednotlivé platby ?

Nie je potrebné vstupovať do každého programu, môžete použiť časť programu Poplatok/Daň, vybrať si požadovaného poplatníka a na jednej obrazovke zeznamenať platby za všetky vyrubené dane a poplatky. Jednotlivé platby sa zapíšu do príslušných súborov.

Chcela by som si vytlačiť prehľad za všetky dane a poplatky, ktoré boli požadovanému poplatníkovi vyrubené.

Prehľad za dane a poplatky, ktoré boli poplatníkovi vyrubené v bežnom roku, si môžete vytlačiť v časti programu Poplatok/Daň. Prehľad obsahuje údaje za Daň z nehnuteľnosti, Miestny poplatok za komunálny odpad a Ostatné miestne dane o vyrubenom predpise, údaje o zaznamenaných platbách a údaje o rozdieloch medzi vyrubeným predpisom a zaznamených platbách.