Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Účtovníctvo

Účtovníctvo - Nemôžem zaznamenať výdavkovú položku, ktorá je povolená, hoci v správe píšete, že je sprístupnená.

Nepostupovali ste podľa pokynov v správe. Po nainštalovaní verzie ste mali spustiť Číselníky->Číselník výdavkových položiek->Doplnenie číselníka a zadať disk (nie disketu). Rovnako sa postupuje aj pri aktualizácií Číselníka príjmových položiek.

Účtovníctvo - Nemôžem zaznamenať položku k výpomociam a k úverom.

Všetky položky k výpomociam a k úverom do číselníka príjmových resp. výdavkových položiek vkladáte sami. Položka sa musí v číselníku vyskytovať aj pri inom účte. Všetky položky sú zaradené tak, aby ste nemali problémy pri odovzdávaní výkazov na DÚ. Položka, ktorú v priebehu účtovného obdobia MF zruší, nebude v danom účtovnom období odstránená z našich číselníkov. Aby ste mohli preúčtovať, bude zrušená položka pre aktuálne účtovné obdobie ešte ponechaná v číselníku.

Účtovníctvo - V časti Sumarizácia po vytvorení výdavkov resp. príjmov (FIN 1-04) mám niektorú položku nulovú.

Je to možné. V časti Sumarizácia dochádza k zaokrúhľovaniu na celé eurá. Na danej položke pred zaokrúhlením mohla byť napr. suma 0,45 eur. Výsledkom matematického zaokrúhlenia na celé eurá je nula. Aby ste mali možnosť urobiť korekciu zaokrúhľovania, napr. na tejto nulovej položke v režime opráv, je aj nulová položka sprístupnená. Pokiaľ táto položka ostane i naďalej nulová, tak počas vynášania pre daňový úrad, sa nulová položka nevynesie. Presvedčíte sa o tom, keď spustíte opis súboru, ktorý je určený pre DÚ.

Účtovníctvo - Vytvorila som už výkazy a ešte som našla chybu. Je možné sa vrátiť späť, chybu odstrániť a znovu vytvoriť výkazy?

Áno, je to možné. Celé účtovníctvo je postavené tak, aby ste všetko mohli zopakovať. Pokiaľ neodovzdáte výkazy na DÚ, môžete sa vrátiť do záznamu a chybu opraviť. Musíte však zopakovať všetky výpočtové bloky, ako je mesačná uzávierka, vytvorenie výkazov, opätovné spustenie časti Sumarizácia a vytvorenie súborov pre DÚ. Toto isté platí aj pre ročnú uzávierku. Ak ešte nemáte odovzdané výkazy za 4.štvrťrok, dá sa všetko zopakovať a to aj v tom prípade, keď už máte urobený prevod konečných zostatkov do počiatočných stavov. Dôležité upozornenie: Ak už ste odovzdali výkazy napr. za 2.Q. všetky chyby účtovania, ktoré by sa týkali ešte mesiacov 1 až 6, opravte účtovným zápisom až v 3.štvrťroku. Aj keď program umožňuje vrátiť sa do predchádzajúceho obdobia, pre vás by to malo byť už “tabu”.

Účtovníctvo - Máme drobnú prevádzkáreň. Účtovníctvo pre ňu vediem zvlášť v inom adresári. Výkazy pre DÚ musím pracne dávať dohromady.

Máte povinnosť viesť účtovníctvo aj za drobnú prevádzkáreň (bez právnej subjektivity) spolu s účtovníctvom obce. Inak by účtovníctvo nebolo úplné. Máte dve možnosti:
1. Viesť účtovníctvo spolu a drobnú prevádzkáreň si členiť napríklad v ORGu. Pre drobnú prevádzkáreň by ste mohli používať iné číslovanie dokladov. Tým by ste dokázali vysledovať zvlášť drobnú prevádzkáreň a zvlášť obec. Výkazy pre DÚ budú obsahovať všetky údaje za celú činnosť obce (vrátane drobnej prevádzkárne).
2. Ďalším riešením je vytvoriť si ďalší adresár, ktorý bude slúžiť len na zhrávanie výkazov pre DÚ a vytvorenie sumárnych výstupov a výkazov pre DÚ. Pri tomto postupe je potrebné mať naučené ovládanie programu a pochopenie nevyhnutných postupov spracovania výkazov. Použitie tejto možnosti je potrebné prekonzultovať s autorskym strediskom.

Účtovníctvo - V Sumarizácií som opravila Súvahu. Po spracovaní ročnej uzávierky sa opravy neprejavili v počiatočných stavoch pre nasledujúce účtovné obdobie ?

Opravy sa nemohli prejaviť v počiatočných stavoch, pretože oprava v Sumarizácii je určená len na opravu korekcie zaokrúhľovania. Nie je určená na opravu výkazov. Ak máte v účtovníctve chybu, opravte ju účtovným dokladom a zopakujte spracovanie. Vaša oprava sa následne premietne do výkazov a po opakovanom spracovaní ročnej uzávierky a prevode konečných zostatkov do počiatočných stavov, sa oprava premietne aj do počiatočných stavov. Ešte raz prízvukujem, že v Sumarizácií môžete robiť len korekciu zaokrúhľovania.

Účtovníctvo - Môžem tvoriť vlastné analytiky ?

Pri vybraných účtoch je možné vytvoriť vlasné analytické členenie s vlastným textom. Okrem toho môžete na podrobnejšie členenie účtovníctva počas záznamu dokladu použiť ORG a ÚZ.

Účtovníctvo – Umožňuje program sledovať čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov ?

Áno. Vložte programy, podprogramy, projekty/prvky do číselníka programov. Zaznamenajte rozpočet a ku každej výdavkovej položke vložte aj číslo programu. Podobne zadajte číslo programu aj pri čerpaní rozpočtu. Program vám umožní sledovať čerpanie rozpočtu aj podľa jednotlivých programov.

Účtovníctvo – Počas spracovania prvej časti výkazov program hlási chybu 8.

Pravdepodobne je porušený niektorý zo súborov. Takéto porušenie najčastejšie nastane pri výpadu elektrickej energie. V takomto prípade sa ihneď obráťte na autorske stredisko.

Účtovníctvo – Chcem si vytlačiť Hlavnú knihu za máj. Program hlási, že súbor APUUVMD.DBF neexistuje.

Neuzavreli ste apríl. Spustite mesačnú uzávierku za apríl a opakovane vytvorte Hlavnú knihu.