Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Pri tlači krycieho listu s hodnotou sumy faktúry len v centoch (napr. 0,60 Eura) sa suma slovom vytlačila príliš vpravo. Táto chyba bola odstránená.
  • Pre uľívateľov, ktorí vyuľívajú prepojenie fakturácie na podsystém účtovníctvo, sa program upravil na účtovanie do roku 2009. Je nutné však mať nainštalované účtovníctvo pre rok 2009 (UMS alebo URO).
  • Jednotková cena v Eurách pri predmetoch bola rozšírená na 5 desatinných miest kvôli rôzným výnimkám zo zákona (štandartne sa udávajú 3 desatiny).    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému