Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 3.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Pri výstupoch uhradených, neuhradených faktúr a faktúr s výberom pribudlo triediace kritérium „Dátum účtovného prípadu“

  • V krycom liste bol odsek „Predbeľná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole...“ nahradený „Predbeľná finančná kontrola podľa § 9 zákona 502/2001 Z. z. bola vykonaná“. Krycí list prešiel aj menšou formálnou obmenou.

  • Pri tlači účtovacieho predpisu (pri krycom liste alebo vystavenej faktúre) pribudli dve poloľky „Org“ a „úz“.

  • Pribudla moľnosť prednastaviť si typ účtovného dokladu (PFA, VFA) pri prepojení na účtovníctvo. SERVIS=>NASTAVENIA PROGRAMU->PREPOJENIE =>Chcete automaticky nastaviť typ účtovného dokladu (PFA,VFA) ?

  • Ak nemá odberateľ vyplnené IČO (resp. jeho IČO je nula), DIČ alebo IČDPH, tieto údaje sa pri tlači vystavenej faktúry nevytlačia.

  • Pri tlači vystavenej faktúry sa „vlastný„ text faktúry vytlačí tzv. neproporcionálnym písmom, čo znamená, ľe kaľdé písmeno má rovnakú šírku. Vyriešil sa tým problém, keď sa do textu faktúry písali čísla pod seba. Teraz sú uľ číslice usporiadané pod sebou.

  • Do programu sme dodali nový číselník Obcí (PSČ) , ktorý môľete vyuľívať v adresári dodávateľov/odberateľov    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému