Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 3.2010 boli dopracované tieto zmeny:

  • Bola odstránená chyba pri výstupoch. Ak ste zvolili kritérium filtrovania „časť obce“ alebo „ulicu“ a následne ste si vybrali *Celá obec/mesto* alebo *Bez časti obce/mesta*, resp. *Všetky ulice* alebo *Bez názvu ulice*, program Vám vypísal, ľe zoznam je prázdny.

  • Po právnej analýze zákona 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sme opravili nasledovné: Oznámenia o čase a mieste konania volieb sa doručujú iba občanom, ktorí sú zapísaní vo volebnom zozname a majú aktívne volebné právo. Teda prišlo k náprave oproti verzií 2.2010 v tom, ľe oznámenia sa uľ nevytlačia nesvojprávnym, resp. občanom vo výkone trestu. Ak uľ máte takéto oznámenia vytlačené, prosím nedoručujte ich. Program evidencia obyvateľstva nevie rozlíšiť prekáľku vo výkone volebného práva podľa §2 odsek 2 písmeno b, t.j. výkon trestu odňatia slobody uloľený za spáchanie obzvlášť závaľného zločinu. Preto ak má občan vo svojej karte príznak „vo výkone trestu“, chápe sa ním kritérium podľa citovaného paragrafu.

  • Rovnako boli upravené aj volebné zoznamy. Kritériom na zaradenie do zoznamu je štátna príslušnosť SR, v deň volieb občan dovŕšil 18 rokov veku a nemá prekáľku vo výkone volebného práva podľa §2. Voliči, ktorým bol vydaný voličský preukaz, sa do volebného zoznamu nezapisujú. Zoznam voličov, ktorým bol vydaný voličský preukaz a zoznam voličov s prekáľkou vo výkone volebného práva podľa §2 si môľete vytlačiť cez okno Voľby->Volebné zoznamy

  • Na ľiadosť viacerých uľívateľov programu sa dá volebný zoznam podľa ulíc znovu zotriediť aj podľa čísla domu, aj keď podľa §5 zákona sa voliči vedú v poradí podľa priezviska.    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému