Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 6.2010 boli dopracované tieto zmeny:

 • Upravili sme tlačivo “Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ do samosprávy obce. Pri nastavení tlače oznámení je objekt “Nastavte posunutia tlačiva“. Sú tam preddefinované dve hodnoty: Riadok 2,20 cm a Stĺpec 4,30 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti zhora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto Dátum (posledná kolonka). Tieto hodnoty môľete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiľe keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,40 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 2 milimetre smerom dole oproti prednastavenej hodnote.

 • Rovnako boli upravené aj zoznamy voličov oprávnených hlasovať. Kritériom na zaradenie do zoznamu je trvalý pobyt v meste / obci, najneskôr v deň volieb dovŕšiť 18 rokov veku a nemať prekáľku vo výkone hlasovacieho práva podľa §2 odsek 2 zákona o voľbách.

  Zoznam občanov s prekáľkou vo výkone práva hlasovať - Vytlačí zoznam občanov s prekáľkou vo výkone volebného práva (Občania, ktorí stratili svojprávnosť alebo sú vo výkone trestu odňatia slobody podľa §2 odsek 2 zákona o voľbách.

 • Nezabudnite si spustiť Voľby -> Kontrola databázy k voľbám/referendu.

 • Pribudla moľnosť tlače pečiatky a podpisu na oznámenie. Ako na to:
  1. Najprv je nutné si vytvoriť bitmapový obrázok pečiatky a podpisu. Opečiatkujte si biely papier aj s podpisom pri pečiatke. Tento papier je nutné potom zoskenovať do digitálnej podoby a vytvoriť a orezať bitmapový súbor s názvom peciatka.bmp. Pomer výšky ku šírke by mal byť pribliľne 5/4.
  2. Tento súbor nahrajte do adresára evidencie obyvateľstva. (štandartne C:\SMOS\EO)
  3. Spustite Servis->Nastavenie programu. Na otázku tlačiť pečiatku a podpis zo súboru odpovedzte „áno“. Program následne skontroluje existenciu súboru. Kliknite na Zápis.
  4. Pri tlači oznámenia sa Vám vytlačí obsah súboru peciatka.bmp na uvedené miesto pre pečiatku a podpis. Je treba si uvedomiť, ľe ak nemáte farebnú tlačiareň, pečiatka sa vytlačí čiernou farbou.

  • Pri tlači potvrdenia o pobyte pribudla moľnosť vytlačiť do kolonky rodné číslo hodnotu dátum narodenia. Pri tlači potvrdenia sa Vám zobrazí okno, kde si môľete zmeniť osobu, pre ktorú sa potvrdenie vydáva a tieľ určiť, či chcete tlačiť rodné číslo alebo dátum narodenia.  Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému