Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo RO-Školy verzia 3.2011 boli dopracované tieto zmeny:

Váľení zákazníci,
obdrľali ste verziu v.3.2011 "Účtovníctva RO - ŠKOLY". Do tejto verzie bol doplnený univerzálny program pre sledovanie nákladov a výnosov. Doplnený bol aj Číselník zdrojov.
Pri prvom spustení verzie URO 3.2011, vám program umoľnil nainštalovať verziu Účtovníctva URO 6.2010k. Do verzie URO 6.2010k bol dopracovaný:

F O R M U L Á R V Z Á J O M N Ý C H V Z Ť A H O V (ďalej len FVV) za rok 2010.

Ak ste súhlasili s inštaláciou, tak program, pomocou ktorého vyplníte FVV za rok 2010, sa nainštaloval do adresára: "c:\smosro\uro2010", resp.do adresára, ktorý ste zadali,ak adresár "c:\smosro\uro2010" neexistoval.
Ak ste od roku 2011 nový zákazník a adresár: "c:\smosro\uro2010" pôvodne u vás neexistoval, tak aj vám sme umoľnili vytvoriť FVV za rok 2010 podobne ako ostatným uľívateľom a budete pri spustení programu pre tvorbu FVV postupovať rovnako, ako ostatní uľívatelia.

**********************************
INFORMÁCIA PRE VŠETKÝCH UŽÍVATEšOV - D Ô L E Ž I T É !!!!
**********************************

Vo FS 8/2011 je zverejnené "Usmernenie MF SR č. MF/21216/2011-312 z 27.7.2011 k bodu 1 metodického pokynu MF SR pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy z 11.marca 2011 č.MF/012322/2011-312". V uvedenom usmernení je nadefinovaný spôsob odovzdania a termín odovzdania Formulára vzájomných vzťahov.

***************************************************
POSTUPUJTE NASLEDOVNE - FORMULÁR VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV
***************************************************

- Pri prvom spustení programu URO v. 3.2011, vám program umoľnil aicky nainštalovať verziu účtovníctva URO 6.2010K. Táto verzia sa naištalovala do adresára: c:\smosro\uro2010 (za predpokladu, ľe spracovávate účtovníctvo v adresári "c:\smosro\uro"), v ktorom máte odloľené účtovníctvo za rok 2010.
Z uvedeného vyplýva, ľe keď budete chcieť robiť FORMULÁR VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV (FVV) za r.2010, musíte sa nastaviť do adresára, v ktorom je odloľené účtovníctvo za rok 2010. FVV nebudete spúšťať pomocou ikonky SMOSRO. Cez ikonku SMOSRO budete spúšťať len účtovníctvo za r.2011.

Ako spustiť Formulár vzájomných vzťahov ?
*---------------------------------------*
1) Ukončite účtovníctvo v.3.2011
2) Nastavte sa do adresára: c:\smosro\uro2010
3) Tam sa nachádza súbor: urok10.exe (aplikácia)
4) Spustite program a urobte reindexáciu.
Ak máte OS Windows7 alebo OS Vista, tak spustite program ako správca (kliknite pravým tlačítkom na súbor urok10.exe a z ponuky vyberte "Spustiť ako správca")
5) Vytlačte správu k Formulár vzájomných vzťahov : "sprava6k.txt" a postupujte ďalej podľa nej.

- Ak ste súbor "urok10.exe" v adresári "c:\smosro\uro2010" nenašli, pravdepodobne ste inštaláciu prerušili alebo inštalácia neprebehla korektne. V takom prípade zavolajte do autorskéko strediska alebo jednotlivým garantom.
V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a poľiadaviek, sa obráťte na garantov resp. na autorské stredisko.Vaše pripomienky môľete adresovať na email: lacikova@remek.sk

Univerzálny program pre sledovanie nákladov a výnosov
-----------------------------------------------------

1) Nájdete ho v časti:
2) Tab.1 - sledovať môľete: Hlavnú a podnikateľskú činnosť (spolu)
Hlavnú činnosť (samostatne)
Podnikateľskú činnosť (samostatne)
3) Tab.2 - sledovať môľete: Buď Skutočnosť od začiatku roka alebo skutočnosť za beľný mesiac

4) Tab.3 - Spôsob triedenia: Sami si zvoľte, ako potrebujete danú zostavu zotriediť
Triediť môľete buď jedným parametrom alebo kombináciou viacerých parametrov v ľubovoľnom poradí. Parametre pre triedenie sú: Org, Sú+Aú, Úz
- V tejto tabuľke zároveň zadávate, či chcete tlačiť medzisúčty pri zmene hodnoty alebo nie

5) Správne zadajte mesiac.
Ak máte zvolenú moľnosť v Tab.2 Skutočnosť od začiatku roku, tak keď zadáte mesiac napr.5, tak sa vytvorí zostava za mesiace 1 aľ 5. Ak máte zvolenú moľnosť v Tab.2 Skutočnosť za beľný mesiac, tak keď zadáte mesiac 5, tak sa vytvorí zostava len za mesiac 5.

6) Podmienka.
Je nepovinná.
Ak však chcete zvlášť zostavu napr. za Org=4, tak do podmienky vloľte do poloľky Org štvorku. Samozrejme do podmienky môľete vloľiť jeden parameter alebo kombináciu parametrov.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému