Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo RO-Školy verzia 4.2011 boli dopracované tieto zmeny:

V tejto verzii je sprístupnená časť programu, ktorá sa týka spracovania ročnej uzávierky za rok 2011.
Zároveň je upravená Súvaha a Výkaz ziskov a strát (viď.Opatrenie MF/24143/2011-31)

A K O P O S T U P O V A Ť ?

1. /Servis/ - /Reindexácia súborov/
2. /Servis/ - /Archivácia všetkých *.dbf súborov/
3. Nie je univerzálny návod, ako spracovať koncoročné výkazy, ročnú uzávierku a pripraviť súbory pre rok 2012. Je viac kombinácií,ako sa to dá dosiahnúť. Je dôleľité, aby ste vedeli, ľe čokoľvek spravíte, nie je to definitívne a pokiaľ neodovzdáte výkazy,môľete všetko zopakovať (vrátane prevodov zostatkov do počiatočných stavov k 1.1.2012).

P O K Y N Y K R O Č N E J U Z Á V I E R K E A K V Ý K A Z O M
(Moľnosť č.1)
Moľnosť č.1 - Ročnú uzávierku môľete urobiť napríklad takto:
1.)-------------------------------------------------------------------------------------------
Ak potrebujete ešte niečo doúčtovať, urobte to do 12.mesiaca. Opakovane spustite:
1.1 - za 12.mesiac (!!! POVINNÝ VÝPOČET)
1.2 <ŠÚV1> - za 12.mesiac (!!! POVINNÝ VÝPOČET)
1.3 <ŠÚV1> - za 12.mesiac (!!! POVINNÝ VÝPOČET)

Týmto sa vytvoria súbory pre všetky výkazy za 12.mesiac (okrem Súvahy). Súvahu odovzdávame za 13.mesiac po záverečných ročných zápisoch, pri ktorých sa uzatvoria predovšetkým účty 500 aľ 699. Čítajte ďalej.

2.)-------------------------------------------------------------------------------------------
(!!! POVINNÝ VÝPOČET)
Záverečné ročné zápisy nezaznamenávate. Program ich vytvorí aicky v časti:
<1.Záverečné ročné zápisy>
Program aicky vytvorí 13.mesiac so záverečnými ročnými zápismi, pomocou ktorých sa uzatvoria účty 500 aľ 699 a aicky sa prevedú na účet 710 "Účet výsledku hospodárenia".
Na obrazovke sa objaví: "Nulovať aicky ORG,ÚZ pri ročnej uzávierke na základe Vášho výberu ?"

- Vygenerujú sa záverečné ročné zápisy len pre účty účty 500 aľ 699.
- Program aicky vygeneruje záverečné ročné zápisy pre účty 500 aľ 699, ktoré je potrebné uzatvoriť a zároveň skontroluje účty,či obsahujú podrobnejšie členenie v ÚZ a v ORG. Program ponúkne moľnosť vynulovať hodnoty v ÚZ a v ORG pre práve zobrazený účet. Hodnota, ktorá je v SÚ a v AÚ ostane nezmenená.

3.)-------------------------------------------------------------------------------------------
Záverečné ročné zápisy môľete skontrolovať v časti (výpis):
<2.Výpis>-Záverečné ročné zápisy

4.)-------------------------------------------------------------------------------------------
Ak sú záverečné ročné zápisy v poriadku, pokračujte časťou (výpis): <3.Výpis1> - Prehľad stavov a pohybov za 13.mesiac

5.)-------------------------------------------------------------------------------------------
Ak záverečné ročné zápisy v poriadku nie sú a chyba je v ich nesprávnom vytvorení, môľete vstúpiť v časti Z- do 13.-tého mesiaca a chybu opraviť.
Ak ste chybu opravili (v časti Záznam),vráťte sa do časti:
<2.Výpis>-Záverečné ročné zápisy.
Prekontrolujte správnosť opráv. Ak je všetko v poriadku, pokračujte časťou (výpis):
<3.Výpis1> - Prehľad stavov a pohybov za 13.mesiac
Upozornenie: Ak ste robili ÚPRAVY záverečných ročných zápisov v časti Z-
, tak uľ O P A K O V A N E N E S P Ú Š Ť A J T E:
<1.Ročná uzávierka>, pretoľe všetky opravy, ktoré ste urobili v 13.mesiaci, by sa stratili (opakovane by sa vytvoril 13.mesiac z pôvodných údajov). Ak ste nerobili v časti Z - ľiadne zmeny, môľete túto časť programu spúšťať opakovane.

6.)------------------------------------------------------------------------------------------
V ročnej uzávierke postupujte zhora nadol, čiľe pokračujte časťou :
(!!! POVINNÝ VÝPOČET)
<4.Spracovanie ročnej uzávierky> (Mesačná uzáv.za 13.mesiac)
<5.Výpis2>
-(Hlavná kniha s rozpočtovou klasifikáciou za 13.mesiac)
resp.
-(Hlavná kniha bez rozpočtovej klasifikácie za 13.mesiac)

7.)------------------------------------------------------------------------------------------
Spustite: <ŠÚV1> - za 13.mesiac (!!! POVINNÝ VÝPOČET)
<ŠÚV1> - za 13.mesiac (!!! POVINNÝ VÝPOČET)

8.)------------------------------------------------------------------------------------------
Spustite: - za 13.mesiac
- za 12.mesiac
- za 12.mesiac
- za 12.mesiac
.
.
Skontrolujte správnosť výkazov (musia byť v poriadku "na dve desatiny centov").
Urobte medzivýkazovú kontrolu Súvahy(za 13.mesiac,riadok 125) a Výkazu ziskov a strát (za 12.mesiac, riadok 138). Ak je všetko v poriadku, môľete pokračovať tvorbou výkazov pre DÚ v časti Sumarizácia.
Upozornenie: Nie všetci robíte tento bod 8. Pritom je veľmi dôleľité, aby uľ tu boli medzivýkazové väzby v poriadku.
Či výkazy vytlačíte je len na vašom rozhodnutí (vytlačiť sa dajú kedykoľvek). Skontrolujte ich aspoň opticky. Ak je všetko v poriadku, pokračujte bodom 9.

9.)------------------------------------------------------------------------------------------

- za 12.mesiac - vytvorte všetky výkazy (okrem Súvahy)
- za 13.mesiac - vytvorte Súvahu
Poznámka: Nech Vás neprekvapí, ľe keď vytvoríte tlačovú zostavu Súvahy,určenú pre DÚ, bude tam účt.obdobie 12.2011. Takto to očakáva program,ktorý spracováva výkazy na DÚ.

10.)----------------------------------------------------------------------------------------

- keď budete mať všetky výkazy, ktoré odovzdávate na DÚ, pripravené (na diskete,v aktuálnom adresári,resp.na inom médiu,...), spustite v Sumarizácií kontrolu súborov. Kontrolou súbory, určené pre Daňový úrad, nepoškodíte. Zároveň prebehne aj medzivýkazová kontrola Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Skontrolujú sa "hlavičky" súborov (ičo, kód obce, obdobie, ...), správnosť pouľitých poloľiek. Kontrola upozorní na účty, ktoré by nemali vykazovať ľiadnu hodnotu,....
Ak chcete mať istotu, ľe aj súčtové riadky majú správnu hodnotu, tak je to moľné urobiť tak, ľe zvolíte výkaz (napr.Súvaha) a spustite Akciu :
<2.Oprava súboru na disku>
Dostanete sa do reľimu opráv. Následne stlačte klávesu , čím reľim opráv ukončíte.
Program Vás bude informovať o všetkých nezrovnalostiach, ktoré v danom výkaze našiel. Ak po stlačení klávesy program nič nevypíše, znamená to, ľe nenašiel chyby medzisúčtov, nulovania riadkov, atď.. Takéto kontroly celková kontrola súborov na diskete uľ nerobí.

11.)------------------------------------------------------------------------------------------
KONEČNÝ ÚČET SÚVAHOVÝ (KÚS)
<6.Výpis3>
Ak sú výkazy pre DÚ v poriadku, dokončíte prevod konečných zostatkov do počiatoč.stavov. Vytvorte najskôr zostavu Konečný účet súvahový. Skontrolujte. Účty 500 aľ 699 sa tu nesmú vyskytovať. Musia byť uzavreté do účtu 710. Ak by sa predsa len vyskytovali, znamená to, ľe ste nedodrľali postup. Zopakujte postup pre ročnú uzávierku.

12.)------------------------------------------------------------------------------------------
PREVOD KONEČNÝCH ZOSTATKOV DO POČIATOČNÝCH STAVOV
<7.Prevod zostatkov>
Prevod môľe trvať o niečo dlhšie, ako ste boli zvyknutí. Počas prevodu sa účet 710 "Účet výsledku hospodárenia" aicky prevedie na účet 431 "Výsledok hospodárenia".

13.)------------------------------------------------------------------------------------------ ZAČIATOČNÝ ÚČET SÚVAHOVÝ (ZÚS)
<8.Výpis4>
- Spôsob tlače zvoľte rovnaký, ako pri Konečnom účte súvahovom.
- ZÚS a KÚS sa musia pri rovnakom spôsobe tlače rovnať na cent. Rozdiel MD-DAL by mal byť rovnaký (a to nulový) aj pri KÚS aj pri ZÚS.
Ak ZÚS a KÚS sú pri rovnakom spôsobe tlače rovnaké, vytvorte si aj podrobnejšie členenie
Spôsob tlače: "(Sú Aú Org ÚZ) tlačiť podrobnejšie členenie"
Zobrazia sa počiatočné stavy (ZÚS) tak, ako sa prenesú do roku 2012.
Skontrolujte členenie, v akom sa sa jednotlivé účty prenesú do počiatočných stavov. (Pozn.: Ku skutočnému prenosu PS do roka 2012 dôjde aľ po naištalovaní verzie 1.2012.)
Ak ste zbadali chybu a ešte ste neodovzdali výkazy, môľete chybu opraviť a zopakovať jednotlivé spracovania. Ak ste uľ výkazy odovzdali, tak chybu môľete opraviť aľ v nasledujúcom účtovnom období. Ak je chyba len v nesprávnom členení ÚZ a ORG, tak toto je vaša interná záleľitosť a v roku 2012 môľete v tomto zmysle upraviť počiatočné stavy. Ak chcete opraviť nesprávne členenie Org, Úz ešte v účtovnom období 2011 a neviete ako, zavolajte do autorského strediska a ja sa vám pokúsim poradiť. Samozrejme toto je potrebné urobiť ešte pred nainštalovaním verzie pre rok 2012.
Poznámka: Pre vlastnú informáciu si vytvorte aj podrobnú zostavu. Zvoľte Spôsob tlače: -------- "Spôsob tlače: Sú Aú Org Úz ." Počiatočné stavy pre rok 2012 sa prenesú, v takom členení, ako sú zobrazené na zostave.
Skontrolujte, či v dôsledku členenia (Sú Aú Org Úz ), sa "neobjaví" mínusová hodnota tam, kde nemá byť (napríklad pri Stavbách,...).

P O K Y N Y K R O Č N E J U Z Á V I E R K E A K V Ý K A Z O M (Moľnosť č.2)

Moľnosť č.2 - Iný postup, ako je môľné urobiť ročnú uzávierku. Skrátený popis.

- záznam dokladov za 10.,11.,12.mesiac (ak je potrebné niečo doúčtovať /časové rozlíšenia,.../, tak to urobte do 12.mesiaca)

- mesačná úzávierka za 10.,11.,12.mesiac - (skontrolujte Hlavnú knihu)

1.Záverečné ročné zápisy> - Vynulujte neľiadúce členenie v Org,Úz - hlavne pri účtoch, kde ste pouľili funkčnú a ekonomickú klasifikáciu.
4.Mesačná uzávierka za 13.mesiac - Urobte uzávierku za 13.mesiac a skontrolujte Hlavnú knihu za 13.mesiac.
6.Konečný účet súvahový - skontrolujte správnosť (účty 500 aľ 699 tu nesmú byť)
7.Prevod Konečných zostatkov do počiatočných stavov
8.Začiatočný účet súvahový - skontrolujte správnosť podrobného členenia


- Šúv - 1.časť za 10.,11.,12.,13.mesiac
- Šúv - 2.časť za 10.,11.,12.,13.mesiac
- Výkazy2 - skontrolujte všetky výkazy za 12.mesiac a Súvahu za 13.mesiac (aj medzivýkazové kontroly)
- Sumarizácia- vytvorte všetky výkazy za 12.mesiac a Súvahu za 13.mesiac - spustite Kontrolu výkazov
- Ak je všetko v poriadku, môľete si vytlačiť potrebné zostavy za ľubovoľný mesiac.

***************
P O Z N Á M K Y
***************

- V Súvahe nekontrolujte rovnosť riadkov 888 a 999. Sú to len kontrolné čísla, ktoré sú súčtom jednotlivých riadkov. Kontrolujte rovnosť riadkov 1 (aktíva celkom) a riadku 115 (pasíva celkom). Kontrolujte výsledok hospodárenia na r.125, ktorý sa musí rovnať riadku 138 vo Výkaze ziskov a strát. Ak by nesedela medzivýkazová kontrola, skontrolujte zostatky na účtoch:
111 - Obstaranie materiálu
131 - Obstaranie tovaru
354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC
431 - Výsledok hospodárenia
Na konci roka tieto účty nesmú mať zostatky.

V prípade "oprávneného" zostatku účtu 354, preúčtujte tento zostatok interným dokladom na účet 355 "Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC". Je potrebné upovedomiť zriaďovateľa, ktorý musí túto skutočnosť taktieľ zaúčtovať vo svojom účtovníctve (poraďte sa s metodikom). Účet 431 k 31.12.2010 nesmie vykazovať zostatky. V priebehu účtovného obdobia, ho bolo potrebné preúčtovať na účet 428.

***********************
K O N S O L I D Á C I A
***********************

Konsolidovanú Súvahu a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2011, budete odovzdávať aľ po odovzdaní výkazov za 1.štvrťrok 2012. Preto upravené programy týkajúce sa Konsolidácie Vám budú zaslané aľ po odovzdaní štvrťročných výkazov za rok 2012. Pre účely konsolidácie si zabezpečte od svojich RO a PO kópiu koncoročných individuálnych účtovných výkazov (Súvahu a Výkaz ziskov a strát), ktoré odovzdali na DÚ a to v tvare DBF súborov. Aby ste údaje svojich RO a PO nemuseli vkladať do počítača ručne, program umoľní tieto súbory aicky vtiahnúť z diskiet(z kľúčika,..) pre účely konsolidácie. Program vám pomôľe urobiť Konsolidovanú Súvahu a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát. V Konsolidovanej súvahe a Konsolidovanom výkaze ziskov a strát za rok 2011 sa bude vypĺňať aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Aby ste nemuseli bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vkladať ručne, zabezpečte si archív konsolidovaných výkazov, ktoré ste odovzdali na DÚ za r.2010 (KSUA.DBF, KSUP.DBF, KZS1.DBF,KZS2.DBF, KZS3.DBF)

*********************
U P O Z O R N E N I E
*********************

a) Zmeny vo výkazoch pre rok 2011
---------------------------------
Ešte za rok 2011 prišlo k zmene nasledujúcich výkazov:
1. FIN 6-01 - viď. FS 11/2010 - vykazujú ho obce, RO a PO, ktorých je obec zriaďovateľom
2. Súvaha (viď.Opatrenie MF/24143/2011-31)
3. Výkaz ziskov a strát (viď.Opatrenie MF/24143/2011-31)

Dôleľité pre rok 2011:
----------------------
Z Opatrenia MF/24143/2011-31 vyplýva, ľe Súvaha a Výkaz ziskov a strát sa uľ za účtovné obdobie 2011 vykazujú na 2 desatinné miesta. Beľné účtovné obdobie bude uvedené s presnosťou na eurocenty a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (BPÚO) bude identické s predchádzajúcim účt.obdobím. Za desatinnou čiarkou v BPÚO budú uvedené dve nuly.
Do beľ.účt.obdobia vás program pri Súvahe a Výkaze ziskov a strát uľ nevpustí. V týchto výkazoch nie je potrebné robiť korekcie zaokrúhľovania, a tak tieto hodnoty musia byť v súlade s hlavnou knihou. Do BPÚO máte povolený prístup. Vstupujte doň len v opodstatnených prípadoch. Napr., ak ste nový úľívateľ a neexistujú na disku potrebné súbory z predchádz.roka. Do beľného účt.obdobia môľete vstúpiť len na základe hesla, ktoré vám môľe poskytnúť autorské stredisko.
Keďľe beľné účtovné obdobie v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát sa vykazuje s presnosťou na 2 desatinné miesta a v ostatných výkazoch za rok 2011 sa zaokrúhľuje na celé eurá, môľe sa stať. ľe pri záverečných kontrolách budú vykazované chyby medzivýkazových kontrôl. Ak bude pri kontrolách na rovnosť (znamienko =)rozdiel do 1 eura, tak toto nebude povaľované za chybu. Pri kontrolách na nerovnosť (znamienko <= ), tolerancia nebude ľiadna a program zahlási chybu. Urobte korekciu zaokrúhľovania nie v Súvahe a ani vo VZS, ale v druhom z porovnávaných výkazov (FIN 7-04,...).

Dôleľité pre rok 2011:
---------------------
Sledujte legislatívu a zmeny, ktoré budú v najbliľšom čase uverejnené vo Finančných spravodajcoch !!!

Dôleľité pre rok 2012:
----------------------
a) V účtovnom období 2012 sa budú vykazovať s presnosťou na 2 desatinné miesta všetky výkazy vrátane konsolidovaných výkazov.
Výkaz FIN 7-04 bude zmenený.
b) Verzia 1.2012 pre rok 2012 bude prístupná koncom janára 2012 (po odovzdaní roč.uzávierok). V ľiadnom prípade nezačnite účtovať rok 2012 na verziach programu určených pre rok 2011.

c) Inštalácia verzie pre rok 2012 (v. 1.2012)
---------------------------------------------
Spôsob inštalácie bude rovnaký, ako pri akejkoľvek inštalácii v priebehu roka. Ak sa po spustení ikonky SMOSRO objaví správa, ľe je dostupná verzia 1.2012 pre rok 2012,nespustite hneď inštaláciu. Skontrolujte najskôr,či máte kompletne ukončený rok 2011 vrátane prevodu koneč. zostatkov do počiatočných stavov. Či máte vytvorený Začiatočný účet súvahový,či v Sumarizácií máte vytvorenú a odovzdanú Súvahu(za 13.mesiac) a Výkaz ziskov a strát (za 12.mesiac).Spravte ešte v časti Servis archiváciu všetkých *.dbf súborov, aby ste mali odloľený posledný stav účtovníctva. Ak toto všetko budete mať skontrolované, spustite opakovane ikonku SMOSRO a nainštalujte verziu v.1.2012.
Nemusíte sa báť, ľe keď omylom spustite inštaláciu verzie v.1.2012 pomocou ikonky SMOSRO alebo z našej www stránky a nemáte vyššie popísané veci skontrolované, ľe sa niečo pokazí. Po nainštalovaní verzie v.1.2012 a spustení programu pre účtovníctvo sa program spýta, či chcete skutočne naištalovať verziu 1.2012 alebo nie. Ak potvrdíte, ľe C H C E T E nainštalovať verziu v.1.2012, tak program vytvorí adresár: C:\SMOSRO\URO2011, do ktorého skopíruje celé účtovníctvo za r.2011 a pripraví adresár: C:\SMOSRO\URO, v ktorom uľ bude účtovníctvo pre rok 2012.
Upozornenie: Ak pouľívate prepojenie na účtovníctvo z iných podsystémov (z Fakturácie, z Pokladne), zabezpečte (skôr, ako potvrdíte, ľe chcete nainštalovať verziu pre r.2012),aby nikto nebol počas inštalácie pripojený na účtovníctvo.
Ak potvrdíte, ľe ešte N E C H C E T E nainštalovať verziu v.1.2012,tak naďalej budete pracovať ešte s rokom 2011. Jediný rozdiel bude ten, ľe za číslom verzie programu bude písmenko "p" (napr.7.2011p), ktoré bude znamenať, ľe pomocou tejto verzie môľete uskutočniť skutočný prechod do roku 2012. Zakaľdým, keď opakovane spustite účtovníctvo označené písmenkom "p", vám program bude ponúkať moľnosť, aby ste ukončili spracovanie za rok 2011 a skutočne nainštalovali verziu pre rok 2012.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému