Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 2.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Nová tlačová zostava „Výstupy->Demografické údaje->Vekové zloľenie“. Táto zostava Vám zobrazí štatistiku vekového zloľenia obyvateľov na trvalom pobyte (občania + deti) podľa zvoleného kritéria. Je moľné zvoliť aľ 10 nezávislých kritérií. Napr. Od 0 do 15, od 16 do 40, od 41 do 60, od 61 do 75, 76 a viac. Ak v kolonke „Od“ vyplníte 0 a v kolonke „Do“ napr. 15, kritérium sa chápe ako „do 15 rokov“. Ak v kolonke „Od“ vyplníte napr. 18 a v kolonke „Do“ vyplníte 999, kritérium sa chápe ako „od 18 rokov“. Kolonka „Od“ a „Do“ sa chápe vrátane, preto ak zvolíte kritériá napr. Od 0 do 18 a od 18 do 30, osemnásťroční obyvatelia tam budú započítaní dvakrát.

• Nová tlačová zostava „Výstupy->Občania a deti na trvalom pobyte“. V tejto zostave sa zoskupili občania aj s deťmi, kde sa na všetkých uplatňujú vybrané parametra triedenia. Rozdiel so zostavou „Občania na trvalom pobyte -> vrátane detí“ je ten, ľe tam sa na deti nevzťahoval výber parametrov.

• Nová tlačová zostava „Výstupy->Obyvatelia domov“. Zostava je podobná zo zostavou „Spolubývajúci na TP“, len s tým rozdielom, ľe tu si vyberáte dom (adresu) alebo rozsah domov (adries). Adresa je tvorená postupne z časti obce, ulice a orientačného alebo súpisného čísla domu (podľa nastavenia). Na kaľdú unikátnu adresu sa vypíše zoznam obyvateľov v abecednom poradí. V poslednom stĺpci je označený typ pobytu: TP – občan na trvalom pobyte, DTP – dieťa na trvalom pobyte, PP – obyvateľ na prechodnom pobyte v danom čase.
POZOR: Keďľe platí 1 dom = 1 strana, táto tlačová zostava môľe obsahovať aj niekoľko stoviek strán.

• Pri tlači nepredtlačených tlačív „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a „Prihlasovací lístok na prechodný pobyt“ sme pripravili aj tlač „druhej strany“ tlačiva. Táto strana sa vyhotoví v druhej tlačovej zostave, ktorá nasleduje po tlači prvej strany tlačiva. Preto si môľete potlačený papier znovu vloľiť do tlačiarne a vytlačiť druhú stranu tlačiva na nepotlačenú stranu. (Papier treba vkladať opačne).
POZOR: Program druhú stranu tlačiva nevypĺňa, pretoľe neeviduje vlastníctvo budov.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému