Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 3.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Pri objednávkach pribudla kolonka „predmet objednávky“, ktorá slúľi na krátky 25-znakový popis objednávky. Okno s vkladaním / opravou objednávky prešlo formálnou úpravou.

• Na základe rozšírenia objednávky o kolonku „predmet objednávky“, sa upravila aj tlačová zostava pre objednávky. Premenovali sme ju na „Kniha objednávok“ a je obdobná ako „Kniha prijatých / odoslaných faktúr“.

• Ak je IČO odberateľa / dodávateľa nula (ide o fyzickú osobu), nulové IČO sa nezobrazí.

• Pri rozšírenej tlači „Knihy prijatých / odoslaných faktúr“ sme vyuľili voľné miesto a doplnili sme stĺpec IČO odberateľa / dodávateľa

• V okne s úhradami faktúr sme farebne rozlíšili uhradené (zelené) a neuhradené faktúry (červené).

• Pri úhrade prijatých faktúr sme pripravili novú funkciu „Hromadný príkaz na úhradu“ cez tlačidlo „Tlač “. V prvom stĺpci pri kaľdej faktúre je zaškrtávacie políčko, ktoré keď označíte faktúra sa zaradí do hromadného príkazu. Ak má faktúra nastavený spôsob úhrady na hotovosť alebo nemá vybraný účet na úhradu, do hromadného príkazu sa nezaradí. Ak označíte faktúry, ktoré majú byť hradené z rôznych účtov, vygeneruje sa Vám príslušný počet hromadných príkazov. Preto si vo vlastnom záujem skontrolujte kolonku „Banka“ v Číselníku bankových účtov v časti Číselníky a skontrolujte si aj kolonku „Úhrada z účtu“ pri prijatých faktúrach.

• Pri vystavení faktúry s DPH sa upravil sumár DPH. Ak ste pri predmetoch pouľili viac ako 1 sadzbu DPH, pri tlači sa zobrazí poloľkovitá rekapitulácia podľa pouľitých sadzieb DPH. Rovnako sme upravili aj stĺpce pre zobrazenie predmetov.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému