Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 4.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Ak je suma objednávky nulová (t.j. objednávka sa zadefinuje textom), suma objednávky sa nevytlačí

• Pri výstupných tlačových zostavách pribudla moľnosť tlačiť aj medziročné zostavy podľa vloľeného dátumového kritéria. Napr. Ak si v knihe prijatých faktúr vyberiete kritérium „Dátum prijatia“ a uvediete rozmedzie 1.1.2009 – 31.12.2010, vytlačí sa Vám zostava za 2 roky. Nemusíte sa tak pohybovať medzi rokmi a tlačiť jednotlivé zostavy za kaľdý rok.

• Pri tlačových zostavách „Kniha faktúr“ a Tlač faktúr s výberom pribudla moľnosť exportu do Excelovského súboru. Po kliknutí na tlačidlo „Export“ prebehne export zostavy do excelovského súboru, ktorý sa ukladá do podadresára EXPORT v adresári fakturácie. (napr. C:\SMOS\FAKT\EXPORT\Kniha_prijatych_faktur.xls).
POZOR: Pre vyuľitie funkcie exportu musíte mať na Vašom počítači nainštalovaný program Microsoft Excel !!!
Upozornenie: Generovanie exportného súboru môľe trvať aj niekoľko minút v závislosti od mnoľstva údajov.

• Pri tlači rozúčtovania pod krycí list pribudli 3 účtovné kolonky: Úz, Org a Programový rozpočet. Formálne sa zmenil aj účtovný predpis (poradie a veľkosť koloniek)

• Pridali sme moľnosť evidovania zálohových faktúr nezávisle na „normálnych“ faktúrach. Práca so zálohovými faktúrami je rovnaká ako s normálnymi. Rozdiel nastáva pri zúčtovacích faktúrach, kde sa dajú k faktúre priradiť zálohy (na základe zálohových faktúr, ktoré sa vyberú ) a tým sa poníľi suma k úhrade. Na zúčtovacích faktúrach sa preto uvádzajú 2 kolonky : Celková suma faktúry a suma k úhrady. Zálohy sa evidujú medzi predmetmi faktúr s tým, ľe majú poradové číslo nastavené na 99999999 a do popisu sa uvedie „ZÁLOHA“ a číslo zálohovej faktúry.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému