Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy pre win verzia 201107 boli dopracované tieto zmeny:

Popis úprav programu - verzia 2011/07

 

 

I.                   Úpravy vyplývajúce zo zmien legislatívy.

 

Úpravy vyplývajúce zo zmeny ľivotného minima zo 185,38 € na 189,83 € :

a)       Zmena výšky daňového bonusu z 20,02- € na 20,51 € mesačne.

b)       Zmena výšky nepostihnuteľných súm  od 1.7.2011:

 

 

Pre výľivné a dlľné výľivné na maloleté dieťa

Pre ostatné pohľadávky

Na osobu

79,72 €

113,89 €

Na vyľivovanú osobu

33,22 €

47,45 €

Suma nad ktorú sa zrazí z čistej mzdy všetko 284,74 €.

     II.  Všeobecné úpravy

1.       Podľa nových poľiadaviek sme upravili elektronický formát pre výkazy do zdravotných poisťovní.

Výkaz podľa nových poľiadaviek je upravený vo formáte .pdf , opis výkazu je ponechaný v starom

formáte.    

2.       Vo voľbe Aktualizácia – Opis zadaných mesačných údajov je moľné tieto údaje nielen tlačiť, ale aj

              exportovať do Excellu.

 

             Pre verejnú sluľbu:

3.      Zrušili sme kód 5251 – vyrovnávací príspevok §36, nakoľko tento druh mzdy sa v zákone uľ

              nenachádza. V prípade, ľe ste ho pouľívali, zvoľte si iný kód.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému