Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy pre win verzia 201109 boli dopracované tieto zmeny:

Popis úprav programu - verzia 2011/09

 

I.     Úpravy vyplývajúce zo zmien legislatívy.

 

1.       Úpravy vyplývajúce zo zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonníka práce, platné od 1.9.2011. Úpravy vyplývajú z týchto paragrafov:

§83a – doplnili sme do programu nový kód 5293, ktorý pouľijete vtedy, ak bývalému zamestnancovi poskytujete peňaľnú náhradu za obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (pri splnení podmienok). Do stĺpca „%“ pritom zadajte výšku percenta priemerného mesačného zárobku, ktoré bolo so zamestnancom dohodnuté.

§96 – za kaľdú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu práce.

Za kaľdú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej vo výške 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu práce

§123 - mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a § 124 mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaľenom prostredí – patrí vo výške 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

§97 – program sleduje nové limity hodín práce nadčas – 150 hodín nariadeného nadčasu, 400 hodín celkového nadčasu, prípadne 550 hodín celkového nadčasu. Limity platné pre celú organizáciu si  naďalej môľete meniť v časti Parametre – Parametre výpočtu miezd. Individuálne zmeny limitov nadčasov jednotlivých zamestnancov (dohodnuté napr. v kolektívnej zmluve) môľete u zamestnanca zadať v záloľke Zamestnanie, záloľka Iné.

§130 – elektronické výplatné pásky vytvoríte v časti Spracovanie – Ďalšie zostavy zo spracovania – Výplatné pásky elektronické-PDF. Program vytvorí výplatnú pásku za kaľdého zamestnanca vo formáte PDF a takto vytvorený súbor potom môľete poslať zamestnancovi.

§141 – v ods. 6 sa pri vzniku pracovného pomeru umoľňuje krátenie pracovného voľna poskytnutého na vyšetrenie a ošetrenie alebo na sprevádzanie (limit 7 dní). Ak zamestnancom, ktorých zadáte do programu po nainštalovaní verzie, chcete krátiť uvedený limit, pred zadaním nového zamestnanca zakliknite túto moľnosť pri poloľke „Krátiť limity pre návštevu lekára a sprevádzanie RP“. Nájdete ju v časti Parametre – Parametre organizácie, záloľka Výpočty. U jednotlivých zamestnancov môľete vypočítané limity skontrolovať, prípadne zmeniť v záloľke Zamestnanie, záloľka Iné.

§87a – Konto pracovného času – vzhľadom na veľké mnoľstvo nejasností sme túto úpravu v programe nerobili, po vyriešení nejasností, to do programu zakomponujeme. Ak s týmto paragrafom potrebujete pracovať, kontaktujte nás.

 

Pri prechode na rok 2012

Program zadá zamestnancom nárok na dovolenku podľa veku.

 

Pre verejnú sluľbu:

2.         Zákonom č. 154/2011 Z.z. sa od 1.6.2011 zmenil výpočet priemeru pre starostu. Priemer sa počíta ako súčet platu bez odmien za posledných 12 mesiacov. Z dôvodu viacerých nezrovnalostí v zákone sme k tomuto výpočtu dali dopyt, na odpoveď čakáme. Zatiaľ sme výpočet upravili tak, ľe do priemeru počítame nekrátený plat (napr. o dovolenku, PN a pod.) a ak starosta nie je vo funkcii aspoň 12 mesiacov, súčet platov delíme počtom mesiacov trvania funkcie.

 

II. Všeobecné úpravy

1.     Pri druhoch mzdy odstupné (5211), odchodné (5221), náhr.pri skonč.PP §69/4, §73/9 (5291) a neplatné rozviazanie PP §79 (5292) program vypočíta sumu, ktorú treba vyplatiť vtedy, ak pri príslušnom druhu mzdy zadáte v stĺpci sadzba príslušný počet mesiacov. Ak napr. odstupné patrí za dva mesiace, do sadzby zadáte „2“ a program výšku odstupného vypočíta.

 Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému