Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 4.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Pribudla moľnosť prepojiť si pokladňu s podsystémom Poplatky za komunálny odpad a zaznamenávať platby poplatníkov. SERVIS->NASTAVENIE PROGRAMU->PREPOJENIE->Kom. Odpad. Ak chcete vyuľívať túto moľnosť zvoľte ”áno” a zadajte cestu k programu Poplatky za komunálny odpad. Preddefinovaná je štandartná cesta ” C:\SMOS\POPLKO\”. Prepojenie pokladne na podsystémy Daň z nehnuteľností, Fakturácia a Komunálny odpad prešlo úpravou a úhrady sa uľ realizujú na poloľky. To znamená, ľe na jeden pokladničný doklad môľete realizovať viac úhrad aj do rôznych podsystémov naraz. Samotné úhrady sa zapíšu aľ pri uloľené pokladničného dokladu. Pri poloľkách na pokladničnom doklade pribudli 3 tlačidlá „DzN“, „Fakt“ a „KO“, ktoré slúľia na realizáciu úhrady do prepojených podsystémov. Ak sú zelené, prepojenie je aktívne a po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno s úhradou do konkrétneho podsystému. Ak prepojenie nemáte nastavené, tlačidlá sú sivé a nedá sa na ne kliknúť. Po uloľení úhrady sa automaticky vytvorí nová poloľka dokladu s popisom úhrady. Túto poloľku môľete ďalej opravovať. Po uloľení dokladu Vás program informuje o úspešnosti zápisu úhrady do konkrétnych prepojených podsystémov.

• Popis prepojenia do podsystému Poplatky za komunálny odpad: Po stlačení tlačidla „KO“ sa Vám zobrazí okno „Záznam úhrad za poplatníka“. Cez „Číslo poplatníka“ si ho vyhľadajte a ostatné údaje sa Vám dotiahnu. Rovnako aj prehľad platieb poplatníka. Ostatné kolonky sa prednastavia podľa príjmového pokladničného dokladu. Kliknutím na OK sa tieto údaje zaznamenajú, ale sa ešte nezapíšu do poplatkov za komunálny odpad. V okne s pokladničným dokladom sa Vám vytvorí nová poloľka o úhrade do komunálneho odpadu. Aľ keď uloľíte samotný pokladničný doklad, vykoná sa záznam do podsystému poplatky za komunálny odpad.

• Na pokladničnom doklade pribudla nová kolonka „Zaúčtoval“. Túto kolonku si môľete preddefinovať cez SERVIS->NASTAVENIA PROGRAMU->DOKLADY, rovnako ako aj kolonky “Vyhotovil” a “Schválil”. Kolonka „Zaúčtoval“ sa vytlačí na účtovací predpis pokladničného dokladu.

• Cez SERVIS->NASTAVENIA PROGRAMU->PREPOJENIE->Účtovníctvo pribudla moľnosť nastaviť si kontrolu vyplnenia kódu programového rozpočtu pri zázname účtovného dokladu.

• Cez VÝSTUPY pribudla nová tlačová zostava ohľadne poloľiek dokladov. Ide o zostavu, kde sa vyhľadá vybraná poloľka na všetkých pokladničných dokladov v aktívnej pokladni a spraví sa sumár príjmov, výdajov a mnoľstva. Poloľka musí byť v číselníku poloľiek. Zotriedenie je podľa dátumu pokladničného dokladu vzostupne. Môľete vyuľiť filter pokladničných dokladov a to buď podľa dátumu alebo čísla dokladu. Ak vyberiete ako názov poloľky „*Všetky poloľky*“, vygeneruje sa spoločná tlačová zostava pre všetky poloľky z číselníka. Zotriedenie je podľa názvu poloľky. Ak chcete pouľiť aj informáciu o napr. úhradách predpisov do Komunálneho odpadu , vloľte poloľku „Úhrada predpisu KO“ do číselníka poloľiek. Platí to v prípade, ak pri automaticky vloľenej poloľke pri úhrade nebudete meniť popis tejto poloľky.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému