Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 1a.2012 boli dopracované tieto zmeny:

• Do číselníka národností sme pridali novú Rusínsku národnosť.

• Postup k tlači oznámení k voľbám do NRSR je popísaný v dokumente Dok_eo_1.12.rtf

• Táto verzia obsahuje doplnenie programu o tlač predtlačených oznámení v jazyku národnostnej menšiny. Ak spadáte do zoznamu obcí s 20% národnostnou menšinou. Tento zoznam si môľete prečítať tu:

Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva  Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

Z technickým príčin nie je moľné vytlačiť oznámenie pre ukrajinskú a rusínsku národnosť, pretoľe program neumoľňuje pracovať s azbukou. Program ale vie vyselektovať občanov, ktorí majú dostať oznámenie aj v jazyku národnostnej menšiny.

Postup: Prejdite do časti SERVIS -> Nastavenia program. Na otázku “Obec s meninšou najmenej 20 %” vyberte odpoveď „áno“. Sprístupnia sa Vám ďalšie kolonky „Národnostná menšina“ a „Názov obce v menšinovom jazyku“, ktoré vyplňte. Kliknite na „Zápis“.

Maďarský jazyk obsahuje mimo iné aj písmeno: ő,Ő
Vloľíte ho pomocou klávesovej skratky ALT+139 resp. ALT+138 .

Pre korektnosť sme pripravili aj ekvivalent názvu ulice alebo časti obce v menšinovom jazyku. Vojdite do číselníka ulíc , resp. častí obce a cez „Oprav“ vloľte aj ekvivalent názvu v menšinovom jazyku. Číselníky sú dostupné cez SERVIS.

Okno pre tlač oznámení sa zmenilo. Pribudli nové kolonky pre údaje v jazyku menšiny. Vyplňte ich v jazyku národnostnej menšiny. Ak odškrtnete voľbu „Vyplniť kolonku Meno a Priezvisko v slovenskom jazyku'“, kolonka Meno, priezvisko sa Vám na oznámeniach v menšinovom jazyku nevytlačí. Túto moľnosť pouľite tak, ako uznáte za vhodné. Dôleľitá je voľba „jazyk oznámenia“.

Ak vyberiete „Slovenský“, vygeneruje sa Vám tlačová zostava občanov, ktorí majú národnosť inú ako menšinovú ( najviac slovenskú, ale môľe byť aj česká, atď. ). Program Vás pred generovaním tlačovej zostavy o tom informuje. Týmto občanom sa doručí oznámenie len v slovenskom jazyku.

Ak vyberiete druhú moľnosť napr. Slovenský/Maďarský (podľa voľby menšiny v nastavení programu), vytvorí sa Vám tlačová zostava občanov s maďarskou národnosťou. Táto zostava obsahuje v prvej polovici popis v slovenskom jazyku vo zvolenom poradí a v druhej polovici v maďarskom jazyku v rovnakom poradí.

Príklad: Ak máte 200 obyvateľov maďarskej národnosti, zostava bude mať 401 strán (posledná strana je prázdna). Občan, ktorému sa vytlačilo oznámenie v slovenčine ako piate v poradí, bude mať oznámenie v maďarčine ako dvestopiate. Preto je mimoriadne dôleľité zachovanie poradia oznámení. Do adresy trvalého pobytu sa pouľije ekvivalent názvu ulice, resp. časti obce.

Pred tlačou oznámení si to najskôr vyskúšajte na jednom občanovi (napr. 5. a 205. strana podľa príkladu), nastavte si posunutie tlačív.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému