Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 1.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Zmenili sme spôsob archivácie a obnovy údajov. Od teraz si môľete údaje archivovať buď do adresára programu alebo na vybrané zariadenie (disketa, USB kľúč, iný adresár na disku, iný disk, atď.) Kliknite na tlačidlo „Vybrať“ a vyhľadajte si umiestnenie pre súbor faktdata.rar.

Pribudla moľnosť kopírovania celej faktúry a objednávky. Postavte sa vybranú faktúru / objednávku, stlačte kopíruj a otvorí sa Vám okno s rovnakými údajmi ale novým poradovým číslom. Túto funkciu vyuľijete, ak sa Vám faktúry alebo objednávky kompletne opakujú.

Do číselníka dodávateľov / odberateľov sme pridali kolonku „Subjekt verejnej správy“ s vyuľitím pri konsolidácií verejnej správy.

Po prechode účtovníctva do roku 2012 je opäť prístupné rozúčtovanie dokladov (platí pre UMS a URO)

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému