Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 2.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Pri zobrazení faktúr sme pridali nový triediaci kľúč a to podľa interného čísla zostupne, t.j. faktúru s najvyšším interným číslom vidíte ako prvú. Triediace kľúče si môľete meniť klikaním na tlačidlo „Triedenie <F9>“

Pri zobrazení faktúr a objednávok pribudol nový stĺpec „Vystavil“. Program si zaznamenáva, kto vloľil alebo naposledy opravil konkrétnu faktúru. Vaše priezvisko nájdete v SERVIS->Nastavenia programu->”Vystavil”. Táto funkcia je uľitočná, ak nad programom pracuje viacero uľívateľov.

Pri tlači zoznamu dodávateľov / odberateľov sme pridali podmienku „Len subjekt verejnej správy“. Po zaškrtnutí sa vytlačia iba tí dodávatelia / odberatelia, ktorí sú subjektom VS.

Upravili sme rozšírenú tlač knihy faktúr / objednávok podľa povinných parametrov na zverejňovanie faktúr a objednávok (zákon č. 382/2011 Z. z.). Pribudla funkcia na export týchto údajov do formátu XML, ktorý môľete pouľiť na zverejňovanie na Vašom webovom sídle. O technických moľnostiach vyuľitia XML súboru sa informujte u správcu Vašej webstránky.

V SERVIS->Nastavenia programu->Program sme pridali nastavenie, ktoré sa týka odoslaných faktúr s DPH. Môľete si vybrať, či chcete v poslednom stĺpci pri predmetoch tlačiť hodnotu „Spolu s DPH“ alebo „Spolu bez DPH“.

Pri zobrazení faktúr a objednávok pribudol nový stĺpec „Vystavil“. Program si zaznamenáva, kto vloľil alebo naposledy opravil konkrétnu faktúru. Vaše priezvisko nájdete v SERVIS->Nastavenia programu->”Vystavil”. Táto funkcia je uľitočná, ak nad programom pracuje viacero uľívateľov.

Pri module prepojenia na účtovníctvo sme spravili potrebné zmeny vzhľadom na verziu účtovníctva 3.2012. Pri tlači účtovacieho predpisu na krycom liste alebo odoslanej faktúre sme pridali stĺpec TP (typ poloľky) a ak je vyplnená poznámka, vytlačí sa do druhého riadku.

Pri tlačovej zostave saldokonto dodávateľa / odberateľa sme rozšírili moľnosť vytlačiť si zostavu naraz pre všetkých dodávateľov / odberateľov. Rovnako je moľné pri voľbe „Všetci dodávatelia / odberatelia“ vyselektovať len tých, ktorí sú subjektom verejnej správy.

Pri bankových účtoch sme zmenili zápis účtu na 3 samostatné kolonky: prečíslie účtu, číslo účtu a kód banky. Účet sa potom poskladá vo formáte predčíslie-číslo/kód. Ak je predčíslie prázdne, tak len vo formáte číslo/kód.

Pripravili sme novú funkciu eBanking pri úhrade prijatých faktúr. Funkcia je zatiaľ vo forme testovania. Hromadný príkaz na úhradu sa generuje v elektronickom formáte ABO, ktorý podporujú nasledujúce banky: ČSOB, OTP, SLSP, Unicredit Bank a VUB. Formáty pre ostatné banky budeme pridávať postupne. V okne s úhradou prijatých faktúr si pomocou zaškrtávacieho políčka vľavo označte tie faktúry, ktoré chcete zaradiť do súboru na úhradu. Stlačte tlačidlo eBanking a zobrazí sa Vám okno, kde upravte názov Vašej organizácie bez pouľitia interpunkčných znamienok (diakritika). Po kliknutí na export sa Vám vytvorí súbor v podadresári eBanking v adresári programu (FAKT). Súbor má presný názov vo formáte: dátum príkazu – číslo účtu . kpc (napr. 22032012-1234567890.kpc). Tento súbor je potom moľné pouľiť v Internet Bankingu alebo Home Bankingu uvedených bánk. Keďľe funkcia je v testovacej verzií, v prípade chýb ma prosím kontaktuje.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému