Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 4.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Rozšírili sme formu úhrady na 7 moľností: Hotovosť, Prevodný príkaz, Inkaso, Platobná karta, Poštový poukaz, Dobierka, Zápočet. Pri prijatých faktúrach sú ako bankové operácie rátané: Prevodný príkaz, Inkaso, Platobná karta a nebankové (hotovostné) operácie Hotovosť, Poštový poukaz, Dobierka, Zápočet. Pri vystavených faktúrach sú ako bankové operácie rátané: Prevodný príkaz, Inkaso, Platobná karta, Poštový poukaz, Dobierka a nebankové (hotovostné) operácie Hotovosť a Zápočet. Umoľní Vám to lepšiu flexibilitu pri sledovaní formy úhrady.

Pre faktúry sme pridali nový index (triedenie) podľa popisu faktúry. Triedenie je moľné vyuľiť aj pri vybraných tlačových zostavách (kniha faktúr, ...)

Pri tvorbe exportného XML súboru pre účely zverejňovania faktúr (kniha prijatých faktúr ->rozšírený export pre účely zverejňovania) sme pridali 2 nové nepovinné kolonky dátum vystavenia a forma úhrady.

Upravili sme vlastný text pod krycí list. Ak ste si tento vlastný nikdy neupravovali, zmenil sa Vám automaticky. Ak ste si ho uľ niekedy upravovali, tak sa Vám ponechal. Ak si ho chcete zmeniť (Servis->Nastavenie program->Program->Oprav text), stačí tento text vymazať (aby v texte nebol ľiaden znak), uloľiť a vypnúť program. Pri najbliľšom štarte sa Vám preddefinuje nový text o finančnej operácií, ktorý znie takto:

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, s osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami a s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum .............................. Podpis ..............................

a spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum .............................. Podpis ..............................

Obsahovo sme upravili aj vzhľad tlače krycieho listu.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému