Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy pre win verzia 201201 boli dopracované tieto zmeny:

I. Úpravy vyplývajúce zo zmien legislatívy.

1. Od 1.1.2012 je zmenená nezdaniteľnú časť základu dane pre rok 2012 na 303,72 € mesačne (3644,74 € ročne).

2. Podľa vzoru vo Finančnom spravodajcovi č. 13 sme upravili Potvrdenie o príjme .... za rok 2011 a aj za rok 2012 a aj tlačivo Ročné zúčtovanie dane.

3. Podľa vyhlášky č. 378/2011 Z.z. je od 1.1.2012 nutné posielať platby na daňový úrad na iné účty a s inými variabilnými symbolmi ako do 31.12.2011. Verziou sme opravili predčíslie účtu a variabilný symbol. Číslo účtu si OPRAVTE SAMI v časti Parametre – Parametre organizácie, záloľka Dane podľa čísla, ktoré Vám bolo pridelené daňovým úradom. Konštantné symboly si vymaľte.

4. Podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, je zamestnávateľ povinný podávať miestne príslušnému daňovému úradu mesačný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti. Prehľad.... si vytvoríte v časti Zostavy – Prehľady – Prehľad a ročné hlásenie pre daňový úrad. Prehľad je moľné vytvoriť v elektronickej forme aj v tlačenej forme, vo formáte PDF.

5. Do Prehľadu.... sa zamestnancovi, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie uvádza údaj o vykonaní ročného zúčtovania v tom mesiaci, kedy zúčtovanie bolo vykonané (nie kedy bol uhradený preplatok, príp. nedoplatok z tohto zúčtovania).
Ak ste výpočet ročného zúčtovania dane vykonali naraz všetkým zamestnancom:

- a v tom istom mesiaci ste aj zapísali výsledku do výplat, aicky sa pri vytváraní hromadného príkazu na úhradu vyplní údaj „Vykonané ročné zúčtovanie“ a zapíše sa všetkým zamestnancom, ktorým ste vykonávali ročné zúčtovanie.
- a v inom mesiaci vykonávate všetkým zamestnancom zápis do výplat, tak pri vytváraní príkazu na úhradu za mesiac, kedy bol výpočet vykonaný vyznačte príslušný údaj (viď zakrúľkovaná poloľka).

Ak ste výpočet ročného zúčtovania dane nevykonali naraz u všetkých zamestnancov:
- tak pri vytváraní príkazu na úhradu za mesiac výpočtu program povaľuje mesiac, ktorý je u zamestnanca zadaný ako mesiac zápisu výsledku v časti Aktualizácia – Aktualizácia ročného zúčtovania, stĺpec „Mes“ a v tomto mesiaci bol aj skutočne spustený zápis výsledkov ročného zúčtovania do výplat. Vtedy údaj „vykonané ročné zúčtovanie“ nesmie byť vyznačený.

6. Nariadením vlády č. 343/2011 Z.z. sa od 1.1.2012 mení výška minimálnej mzdy. Hodinová sadzba minimálnej mzdy za kaľdú odpracovanú hodinu je 1,88€ pre zamestnanca s ustanoveným 40 hod. pracovným týľdňom. Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou je minimálna mzda 327,20 € za mesiac. V tejto súvislosti sa upravujú minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti práce a niektoré minimálne výšky príplatkov (mzdové zvýhodnenie za prácu v noci a mzdová kompenzácia za sťaľený výkon práce). V prípade, ľe v zmysle interných mzdových predpisov máte nadefinované vlastné výšky mzdových zvýhodnení, prekontrolujte si ich a prípadne opravte. Ich minimálna výška nesmie byť niľšia.

7. Maximálne mesačné vymeriavacie základy pre rok 2012 sú zmenené takto:

Poistné na

Prac.%

Zamest.%

Max.VZ.

NP

1,4

1,4

1.153,50 €

StP

4

14

3.076,- €

IP

3

3

3.076,- €

PN

1

1

3.076,- €

GP

 

0,25

1.153,50 €

RF

 

4,75

3.076,- €

UP

 

0,8

Nie je stanovený

ZP

4

10

2.307,-/27.684 ročne8. Do 28.2.2012 je kaľdá organizácia povinná odovzdať zdravotnej poisťovni Výkaz preddavkov na poistné ...... pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ak ste v roku 2011 mali maximálne dvoch zdravotne poistených zamestnancov, môľete výkaz odovzdať vytlačený v PDF formáte. Ak ste mali viac ako 2 zamestnancov, výkaz musíte odovzdať v elektronickej forme. Výkaz vytlačíte v časti Aktualizácia – Ročné zúčtovanie ZP – Výkaz za minulý rok. Ak ste v r. 2011 robili opravné výkazy pre ZP a tieto zmeny nie sú v programe zaznamenané, tak si údaje o jednotlivých zamestnancoch opravíte v časti Aktualizácia – Ročné zúčtovanie ZP- Aktualizácia odvodov za minulý rok. Vyberiete si poisťovňu, zamestnanca a v záloľke „Odvody“ mu opravíte údaje za príslušný mesiac. V záloľke „Obdobie“ opravujete obdobie, kedy bol poistenec vaším zamestnancom.

II. Všeobecné úpravy

1. Ak v aktuálnom roku potrebujete vytvoriť opravné výkazy pre zdravotnú poisťovňu, údaje si opravíte v časti Aktualizácia – Oprava odvodov na ZP v aktuálnom roku. Po spustení voľby si:
- zvolíte mesiac, ktorý chcete opravovať,
- vyberiete si zdravotnú poisťovňu ,
- zamestnancovi opravíte potrebný údaj.

Ak potrebujete opravu vykonať vo viacerých mesiacoch, voľbu si spúšťate pre kaľdý mesiac zvlášť. Opravný výkaz si vytlačíte cez voľbu Spracovanie – Výkazy pre poisťovne, kde si zvolíte mesiac, za ktorý výkaz potrebujete, zakliknete voľbu „Opravný výkaz pre ZP“ a vytvoríte výkaz.

2. Program uľ bude kontrolovať limit 350 odpracovaných hodín na dohodu o vykonaní práce a pri prekročení limitu na to upozorní.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému