Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 3.2013 boli dopracované tieto zmeny:

Ako je to pred kaľdými voľbami uľ zvykom, upravili sme tlačivo Oznámenie o čase a mieste konania volieb do VÚC. Pri nastavení tlače sú preddefinované hodnoty: riadok 2,40 cm a stĺpec 4,40 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti zhora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto Dátum (posledná kolonka). Tieto hodnoty môľete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiľe keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,60 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 2 milimetre smerom nadol oproti prednastavenej hodnote. V tlačive je zapracovaná aj tlač pečiatky zo súboru, rovnako ako v predchádzajúcich voľbách. Ak ste doteraz tlač pečiatky nevyuľívali, môľete si ju nastaviť postupom, ktorý je uvedený v dokumentácií programu (súbor dok_eo.rtf).

Dôleľitá informácia! Nakoľko bol zmenený zákon 303/2004 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, obce, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, musia zaslať oznámenie v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Tento zoznam obcí si môľete prečítať tu:
Zoznam obcí s najmenej 20 percentnou narodnostnou mensinou
Ak patríte do tohto zoznamu, prejdite do časti SERVIS -> Nastavenia program. Na otázku Obec s meninšou najmenej 20 % vyberte odpoveď áno. Pri tlači oznámení potom máte prednastavené v časti jazyk oznámenia napr. Slovenský/Maďarský (podľa voľby menšiny v nastavení programu). Vytlačia sa Vám teda oznámenia v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.

Odporúčanie: Najskôr si vytlačte len jedno oznámenie a skontrolujte rozloľenie tlače. (Pri nastavení tlače zvoľte od strany 1 po stranu 1). Keď tlač nie je v poriadku, zmeňte hodnotu riadku, resp. stĺpca v objekte Nastavte posunutia tlačiva. Netlačte všetky oznámenia naraz, zvoľte rozumný interval, napr. od strany 1 po stranu 50, potom od strany 51 po stranu 100 a pod. Ak máte občanov, ktorý majú vedený trvalý pobyt na obec (súpisné číslo nula ) nemeňte kolonku čísla domov od. Práve kvôli nim je tam prednastavená nula.

Rovnako boli upravené aj volebné zoznamy podľa vzorov. Kritériom na zaradenie do zoznamu je svojprávnosť a občan nemôľe byť vo výkone trestu odňatia slobody. Ak máte v obci cudzinca na trvalom pobyte (cudzincom sa chápe osoba, ktorá má štátnu príslušnosť inú ako SR), skontrolujte si, či je uvedený na zozname. Rovnako aj, či mu bolo vytlačené oznámenie.

Nezabudnite si spustiť Voľby -> Kontrola databázy k voľbám/referendu.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému