Najnovšie verzie

Naši partneri

Evidencia obyvateľstva

Program slúži na sledovanie evidencie obyvateľstva podľa zákona 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Umožňuje prihlásiť dospelých obyvateľov a detí na trvalý pobyt, prechodný pobyt, sledovať zmenu trvalého pobytu vrámci obce, odhlásených občanov, zomrelých občanov, tlačiť volebné zoznamy, oznámenia, volebné preukazy, tlačivá, rôzne prehľady, demografické údaje.
Program v plnej šírke a rozsahu nahrádza doteraz ručne vedenú evidenciu kariet občanov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt. Okrem toho dostáva užívateľ k dispozícii programové vybavenie, pomocou ktorého získa celú škálu ďalších výstupných informácií, ktoré mu budú slúžiť jednak ako podkladové informácie pre rôzne štatistiky a jednak ich bude využívať operatívne pri každodennom styku s občanmi. Druhotnými výstupmi sú tlačivá pre REGOB, ktoré vznikajú aizovane pri prihlasovaní občana, zmene trvalého pobytu a pod.
Všetky výstupné zostavy je možné exportovať do excelovského súboru a poskytovať tak údaje na ďalšie spracovanie a štatistiky.
Veľmi dôležitú funkciu, z pohľadu pracovníkov mestských a obecných úradov, ktorú podsystém dokáže zabezpečiť je tlač voličských zoznamov, oznámení a preukazov podľa ulíc. Je tu možnosť tlačiť aj pečiatku a podpis z pripraveného bitmapového súboru.

Odberateľmi sú mestské a obecné úrady.
Program pozostáva z týchto častí:
 • Prihlásenie občana na trvalý pobyt
 • Prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt
 • Prihlásenie občana pri vydaní občianskeho preukazu (pri dovŕšení 15 rokov)
 • Narodenie dieťaťa
 • Prihlásenie občana na prechodný pobyt
 • Zmena trvalého pobytu občana
 • Odhlásenie občana z trvalého pobytu
 • Úmrtie občana
 • Zmena údajov o občanovi
 • Vyhľadávanie občana v evidencii
 • Výstupy podľa kritérií (dospelých, detí, ...)
 • Demografické údaje (aj minulé roky), spolubývajúci na TP, rodinní príslušníci, národnostné zloženie...
 • Voľby (oznámenia, zoznamy, preukazy)
 • Servis (nastavenie programu, kontrola detí,...)

Výstupné informácie vstupujú vo forme údajov do viacerých podsystémov nášho informačného systému SMOS.

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Evidencia obyvateľstva Evidencia obyvateľstva Evidencia obyvateľstva
Evidencia obyvateľstva Evidencia obyvateľstva Evidencia obyvateľstva

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky


Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentácia programu evidencia obyvateľstva  Dokumentácia programu evidencia obyvateľstva
Zákon o hláseni pobytu  Zákon o hláseni pobytu
Zákon o spôsobe vykonania referenda  Zákon o spôsobe vykonania referenda
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov  Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí  Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon o voľbách do NRSR  Zákon o voľbách do NRSR
Zákon o voľbách do EP  Zákon o voľbách do EP
Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva  Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Oznámenie zmeny trvalého pobytu  Vzor - Oznámenie zmeny trvalého pobytu
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt  Vzor - Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu  Vzor - Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt  Vzor - Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt  Vzor - Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Potvrdenie o pobyte  Vzor - Potvrdenie o pobyte