Najnovšie verzie

Naši partneri

Majetok

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v paragrafe 28 ustanovuje účtovným jednotkám odpisovať hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku postupuje účtovná jednotka podľa "Metodického usmernenia" číslo 8410/2003-92 vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (Finančný spravodaj 10/2003).
Program komplexne rieši problematiku evidncie hmotného i nehmotného majetku. Umožňuje záznam investičného majetku a drobného investičného majetku. Počíta mesačné a ročné odpisy, oprávky a zostatkovú hodnotu odpisovaného majetku. Na základe číselníka špecifikácií (ktorý si užívateľ musí naplniť) má možnosť sledovať majetok podľa zdrojov nadobudnutia. Užívateľ má ďalej k dispozícií súbory odpísaného a vyradeného majetku, ktoré si môže kedykoľvek prezrieť alebo vytlačiť na tlačiarni. Kliknutím na ikonu "tlačiareň" má užívateľ možnosť tlačiť majetok v rôznych zostavách.
Hlavné menu pozostáva z nasledovných častí:

Číselníky  Zaradenie  Štatistika  Výhľad/Výber  Okná  Servis  Koniec

Pri číselníkoch je dôležité správne nastaviť hlavne Číselník odpisových skupín a Číselník účtovných špecifikácií.
Číselník odpisových skupín môžete rozšíriť o vlastné odpisové skupiny a o roky určené k odpisovaniu.
V číselníku účtovných špecifikácií nezabudnúť nastaviť účtovnú špecifikáciu, ktorou sa bude rozlišovať zdroj nadobudnutia majetku.
V časti Zaradenie máte možnosť zaznamenať ako investičný majetok, tak i drobný majetok.
Voľbou Investičný majetok otvoríme kartu majetku, s možnosťou záznamu nových viet majetku a vymazania už zaznamenaných viet. Príslušné ikony nám umožňujú pozerať sa na majetok v rámci zoskupenia v tabuľke alebo prezerania jednotlivých kariet majetku.
Je dôležité si uvedomiť, že kliknutím na ikonu Pridaj záznam sa veta zapíše do súboru majetok i napriek tomu, že jednotlivé položky vety sú ešte prázdné - nevyplnené. Majetok zaznamenávame do ponúknutej karty. Položky do ktorých nezasahujeme nám program automaticky preskočí a požadované údaje si doplní sám po vypočítaní potrebných údajov. Na karte IM zaznamenávame postupne jednotlivé položky tak, ako nám ich program ponúka a z existujúcich číselníkov vyberáme potrebné údaje napr: stredisko, účt. špec., kód majetku atď. Položka Počet kusov pri investičnom majetku obsahuje vždy už vopred predpísaný číselný údaj 1.
Dátum nadobudnutia majetku – program ponúka aktuálny dátum. V prípade, že sme majetok nadobudli skôr, tak dátum vo vete prepíšeme dátumom nadobudnutia majetku. Do položky Nadob.cena, zadáme nadobúdaciu cenu majetku.
Užívateľ je povinný dôsledne vyplniť všetky potrebné položky na karte majetku, aby neskôr tieto údaje boli k dispozícii pri vytváraní výstupných zostáv. Po zaznamenaní všetkých povinných údajov, stlačíme tlačidlo pre výpočet odpisov t.j.položku Výpoč. odpis. Karta sa zaktualizuje na príslušný vstupný dátum. To znamená,že odpis mesačný bude sčítaný odpis za kalendárny mesiac krát počet mesiacov od začiatku roka. Tlačidlo Výpoč. odpis zostane neprístupné.
Obstaranie majetku rieši program prostredníctvom číselníka účtovných špecifikácii, ktorý je potrebné aktualizovať. Pri prechode na ďaľší mesiac treba zaktualizovať karty majetku a to použitím tlačidla Aktualizácia. Pri aktualizácii sa vypočítajú odpisy.
Na uľahčenie práce s tabuľkou majetok máme k dispozícii celý rad ikon. Tabuľku môžeme triediť podľa každého jej sĺpca. Postavíme sa kurzorom na daný stĺpec a stlačíme ikonu A-Z. Výber z tabuľky robíme obdobne, ale klikneme myšou na ikonu nožnice. Vyhľadávanie je nápodobné, použijeme ikonu lupa. Ikona Tlačiareň (tlač) slúži na tlač výstupných zostáv.
V časti Zaradenie, v menu IM a Drobný IM spolu máme k dispozícii celý majetok. Túto časť využívame iba na prehľad a tlač majetku.
UpozornenieUpozornenie!
Podrobný popis jednotlivých častí programu, postup pri obsluhe programu a výstupné zostavy je popísaný v dokumentácii "Majetok", ktorá je k dispozícii na stiahnutie. Podľa dokumentácie je užívateľ schopný zabezpečiť obsluhu programu Majetok.

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Majetok Majetok Majetok
Majetok Majetok Majetok

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky


Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentácia majetok  Dokumentácia programu Majetok