Najnovšie verzie

Naši partneri

Ostatné miestne dane

Podsystém eviduje a spracováva všetky druhy daní a poplatkov, ktoré samospráva môže podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach vyrubovať.
Jedná sa o miestne dane :
 • Daň za psa
 • Daň za ubytovanie
 • Daň na nevýherné hracie prístroje
 • Daň za predajné automaty
 • Daň za jadrové zariadenie
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Daň za vjazd motorového vozidla v historickej časti mesta

Okrem uvedených miestnych daní môže užívateľ využívať daný podsystém pre evidenciu cintorínskych poplatkov alebo pre evidenciu nepravidelných poplatkov napr. nákup známok alebo žetónov potrebných pre odvoz odpadu v obci, v ktorej sa poplatok za komunálny odpad nevyrubuje podľa ročnej sadzby a počtu osôb.

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
 • Záznam číselníka miestnych daní a poplatkov
 • Číselník bude obsahovať všetky miestne dane a poplatky, ktoré obec vo svojej evidencii sleduje, pričom každý kód miestnej dane bude mať zaznamenanú jednotkovú sadzbu a dátum splatnosti
 • Záznam daňovníkov
 • Pri prepojení podsystému s Evidenciou obyvateľstva sa údaje o daňovníkoch (FO) automaticky preberajú do vety daňovníka
 • Záznam daňovníka a preberanie údajov z EO je možný podľa rodného čísla, priezviska alebo podľa adresy daňovníka
 • Vyrubenie miestnej dane
 • Tlač platobných výmerov podľa vzorov vydaných Ministerstvom financií SR
 • Tlač poštových poukazov
 • Záznam uhradených platieb
 • Prehľad o predpise a platbe za požadovaného daňovníka
 • Výstupné zostavy : kontrolný opis platieb za požadovaný časový interval, kontrolný opis daňovníkov s vypočítaným rozdielom medzi vyrubeným predpisom a platbou, výpis neuhradených splátok ku dňu splatnosti
 • Tlač výzvy k zaplateniu rozdielu medzi predpisom a platbou
 • Štatistický prehľad, ktorý užívateľa informuje o vyrubenom predpise za všetkých daňovníkov obce, o celkovej zaznamenanej platbe za všetky vyrubené predpisy a vypočíta celkový rozdiel medzi vyrubeným predpisom a platbou za všetkých daňovníkov obce
 • Archivácia, obnova súborov
 • Cintorínske poplatky, tlač nájomnej zmluvy s možnosťou úpravy nájomnej zmluvy užívateľom pred vlastnou tlačou zmluvy
 • Kontrolné výpisy cintorínskych poplatkov podľa zadania užívateľa
 • Sledovanie nepravidelných poplatkov


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Ostatné miestne dane Ostatné miestne dane Ostatné miestne dane
Ostatné miestne dane Ostatné miestne dane Ostatné miestne dane

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky