Najnovšie verzie

Naši partneri

Personalistika a mzdy

Od 01.01.2010 program Mzdy nahradil program PERM - Personalistika a mzdy, ktorý bol vyprogramovaný pod OS MS DOS.
Program Mzdy komplexne rieši problematiku riadenia organizácie v oblasti personalistiky a miezd. Umožňuje viesť komplexnú evidenciu zamestnancov z hľadiska personálnych údajov a údajov potrebných pre výpočet a evidenciu miezd. Program je možné prispôsobovať na špecifické potreby organizácie podľa jej interných mzdových predpisov.
Distribuovaný program obsahuje určitý štandartný zoznam evidovaných mzdových kmeňových údajov, používaných druhov miezd a základné zostavy. Rozsah evidovaných údajov je možné modifikovať, t.j. je možné doplniť nové údaje, ktoré má organizácia záujem evidovať u zamestnancov, prípadne je možné vyradiť niektoré údaje. Pri vyraďovaní údajov program neumožňuje vyradiť údaje potrebné pre chod programu. Užívateľ môže tiež upravovať zoznam druhov miezd, predovšetkým niektoré parametre miezd ( hodinová alebo percentuálna sadzba, spôsob výpočtu a podobne). Do programu je možné zaradiť aj neštandardné "externé" zostavy podľa požiadaviek odberateľa. Okrem mzdovej časti obsahuje tento program aj niektoré časti týkajúce sa personálnej evidencie zamestnancov.
Program umožňuje spracovávať mzdovú agendu pri výkone prác vo verejnom záujme, v štátnej správe ako i v podnikateľskej sfére.
Dodávame ho v spolupráci s firmou SOMI Trenčín, s.r.o. Školenie je v cene programu.

Hlavné menu programu obsahuje nasledovné záložky:
 • Aktualizácia
  Všetky údaje o pracovníkoch zadávate v časti Aktualizácia – Pracovníci v záložkách
  Osobné, Zamestnanie, Tarify, Priemery, Zrážky, DDS a Rod. prísl.
  Údaje do týchto záložiek zadávate len pri nástupe pracovníka, alebo pri nábehu na daný program, teda jednorázovo. Ďalej s danými záložkami pracujete len vtedy, ak sa niektorý údaj zmení a musíte ho opraviť. Pravidelne každý mesiac zadávate len mesačné údaje pracovníka, tzv. mesačný výkaz v záložke Výkaz a PN+NV.
  Program umožňuje evidenciu mzdových nákladov na jednotlivé zákazky. Okrem týchto činností je možné vytvárať si vlastné zostavy zo zadaných osobných údajov pracovníka.
 • Spracovanie
  V tejto časti programu uskutočníte spracovanie záloh, mesačných výplat a obnovenie chybne spracovaných výplat. Po mesačnom spracovaní je tu možnosť vytvárať zostavy zo spracovania, výkazy do poisťovní, hromadné príkazy na úhrady, rôzné pomocné zostavy a zmeniť obdobie na nasledujúci mesiac. Nie menej dôležité je nastavenie úhrady dane.
 • Zostavy
  Program poskytuje širokú škálu výstupných zostáv, ako sú rôzne potvrdenia, podklady k potvrdeniam pre pracovníkov, ročné mzdové listy, podklady k štatistickým výkazom a rôzne ďaľšie prehľady.
 • Parametre
  Pri nábehu na program užívateľ jednorázovo doplní potrebné údaje o organizácii v časti Parametre. Je veľmi dôležité, aby všetky údaje boli správne zadané, pretože tieto údaje sa prenášajú do výplat a tiež do výstupných súborov a zostáv. V záložke Parametre sa musia vyplniť údaje hlavne v časti "Parametre organizácie", "Parametre výpočtu miezd" a v časti "Útvary". Na nezadané údaje v časti "Útvary" reaguje i samotný program tým, že Vás na danú skutočnosť upozorní.
 • Správa
  Práca s programom - v záložke Správa má užívateľ možnosť obnoviť údaje, uskutočniť reindexáciu programu, čistenie súborov, nainštalovanie nových verzií programu, kontrola aktuálnej verzie programu - označenie verzie, kontrola licencie.
 • Koniec
  Ukončenie práce s programom.

UpozornenieUpozornenie!
Podrobný popis jednotlivých častí programu, postup pri obsluhe programu a výstupné zostavy je popísaný v dokumentácii Mzdy podľa zákona o verejnej službe alebo Mzdy podľa Zákonníka práce. Podľa dokumentácie je užívateľ schopný zabezpečiť spracovanie miezd a odposielanie výkazov a jednotlivých štatistík do príslušných inštitúcií.

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy
Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky


Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa zákona o verejnej službe

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa Zákonníka práce

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa &36 ods.6 zákona č.595-2003 Z.z. o dani z príjmov  Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa &36 ods.6 zákona č.595-2003 Z.z. o dani z príjmov

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z prijmov fyzickej osoby a o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011  Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z prijmov fyzickej osoby a o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011

Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby a o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011  Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby a o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011