Najnovšie verzie

Naši partneri

Účtovníctvo RO pre školy

Podsystém je určený pre rozpočtové organizácie zriadené obcou.

Po zaznamenaní účtovných dokladov umožní spracovať mesačnú a ročnú účtovnú uzávierku, vrátane vytvorenia účtovných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a finančných výkazov (FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 7-04). Súčasťou výkazníctva sú aj výstupy pre daňové úrady. Rozpočet - možnosť zaznamenať a vyhodnotiť peňažné čerpanie rozpočtu a aj rozpočtu podľa jednotlivých programov (programový rozpočet).
Užívateľom je aicky dodávaný centrálne udržiavaný číselník účtov, číselník príjmových a výdavkových položiek, číselník zdrojov, tabuliek pre aické účtovanie,....

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
  • Záznam programov, podprogramov, projektov/prvkov do číselníka programov, aby bolo možné sledovať čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov
  • Záznam vlastných analytických účtov pri vybraných účtoch
  • Záznam účtov z účtovných dokladov, možnosť aického účtovania, preberania údajov z podsystému Fakturácia a Pokladňa.
  • Tvorba priebežných prehľadov o stavoch a pohyboch na jednotlivých účtoch, denník účtovných dokladov, kontrola vyrovnanosti dokladov
  • Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky, prehľady pohybov a stavov na účtoch, hlavná kniha, náklady a výnosy (pri sledovaní podnikateľskej činnosti), pomocné evidencie a univerzálna možnosť vyhľadávania zaznamenaných údajov
  • Spracovanie účtovných a finančných výkazov a vytvorenie výkazov pre daňový úrad
  • Univerzálne prehľady pre sledovanie rozpočtu a aj rozpočtu podľa jednotlivých programov


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Účtovníctvo RO pre školy Účtovníctvo RO pre školy Účtovníctvo RO pre školy
Účtovníctvo RO pre školy Účtovníctvo RO pre školy Účtovníctvo RO pre školy

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky