Najnovšie verzie

Naši partneri

Účtovníctvo miestnych samospráv

Podsystém je určený pre mestské a obecné úrady.

Po zaznamenaní účtovných dokladov umožní spracovať mesačnú a ročnú účtovnú uzávierku, vrátane vytvorenia účtovných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a finančných výkazov (FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-01, FIN 5-04, FIN 6-01, FIN 7-04). Súčasťou výkazníctva sú aj výstupy pre daňové úrady.
Rozpočet - možnosť zaznamenať a vyhodnotiť peňažné čerpanie rozpočtu a aj rozpočtu podľa jednotlivých programov (programový rozpočet). Konsolidácia – pre tie účtovné jednotky, ktoré sú materskými účtovnými jednotkami a sú povinné konsolidovať, program umožní vytvoriť Konsolidovanú súvahu a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a vytvoriť požadované výstupy pre DÚ z individuálnych výkazov dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek.
Daným podsystémom možno spracovávať aj podnikateľskú činnosť obcí. Užívateľom je automaticky dodávaný centrálne udržiavaný číselník účtov, číselník príjmových a výdavkových položiek, číselník zdrojov, tabuliek pre automatické účtovanie,....

Spracovanie u užívateľa pozostáva z týchto častí:
  • Záznam programov, podprogramov, projektov/prvkov do číselníka programov, aby bolo možné sledovať čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov
  • Záznam vlastných analytických účtov pri vybraných účtoch
  • Záznam účtov z účtovných dokladov, možnosť automatického účtovania, preberania údajov z niektorých podsystémov v rámci projektu
  • Tvorba priebežných prehľadov o stavoch a pohyboch na jednotlivých účtoch, denník účtovných dokladov, kontrola vyrovnanosti dokladov
  • Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky, prehľady pohybov a stavov na účtoch, hlavná kniha, náklady a výnosy (pri sledovaní podnikateľskej činnosti), pomocné evidencie a univerzálna možnosť vyhľadávania zaznamenaných údajov
  • Spracovanie účtovných a finančných výkazov a vytvorenie výkazov pre daňový úrad
  • Univerzálne prehľady pre sledovanie rozpočtu a aj rozpočtu podľa jednotlivých programov
  • Vytvorenie Konsolidovanej súvahy a Konsolidovaného výkazu ziskov a strát vrátane požadovaných výstupov


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Účtovníctvo miestnych samospráv Účtovníctvo miestnych samospráv Účtovníctvo miestnych samospráv
Účtovníctvo miestnych samospráv Účtovníctvo miestnych samospráv Účtovníctvo miestnych samospráv

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky